Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 85 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. zmieniającej decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do kontrolera zewnętrznego Suomen Pankki

Data ogłoszenia:2008-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 85 POZ 8

L 85/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.3.2008

RADA

DECYZJA RADY z dnia 17 marca 2008 r. zmieniającej decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do kontrolera zewnętrznego Suomen Pankki (2008/268/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 27 ust. 1, uwzględniając zalecenie EBC/2008/1 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 stycznia 2008 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie kontrolerów zewnętrznych Suomen Pankki (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Należy zatem zastosować się do zalecenia Rady Prezesów EBC i dokonać odpowiedniej zmiany decyzji Rady 1999/70/WE (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 11 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie:

Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosystemu podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych kontrolerów zewnętrznych rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej. Mandat aktualnego kontrolera zewnętrznego Suomen Pankki wygaśnie po zakończeniu audytu za rok obrachunkowy 2007. Niezbędne jest zatem ustanowienie kontrolera zewnętrznego, począwszy od roku obrachunkowego 2008. Suomen Pankki wskazał KPMG Oy Ab jako swojego kontrolera zewnętrznego na lata obrachunkowe od 2008 do 2012. Rada Prezesów EBC zaleciła ustanowienie KPMG Oy Ab jako kontrolera zewnętrznego Suomen Pankki na lata obrachunkowe od 2008 do 2012.

„11. KPMG Oy Ab zostaje niniejszym zatwierdzona jako kontroler zewnętrzny Suomen Pankki na lata obrachunkowe 2008–2012.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje przekazana do wiadomości EBC. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r.

(4)

W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 29 z 1.2.2008, s. 1.

(2) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, s. 69. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/883/WE (Dz.U. L 346 z 29.12.2007, s. 20).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 85 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 9 z 200827.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1072) (1)

 • Dz. U. L85 - 7 z 200827.3.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wykonaniu pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L85 - 5 z 200827.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2008 z dnia 26 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L85 - 3 z 200827.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 275/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej

 • Dz. U. L85 - 1 z 200827.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 274/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.