Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 85 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1072) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 85 POZ 9

27.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/9

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1072)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/269/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), zwłaszcza jej art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Francja przedstawiła Komisji uzupełniającą dokumentację dotyczącą statusu departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord, z której wynika, że na obszarze tych departamentów choroba ta została zwalczona. Komisja zbadała przedstawioną przez Francję dokumentację i uznała ją za zgodną z art. 10 ust. 1 dyrektywy 64/432/EWG. W związku z powyższym departamenty te powinny zostać włączone do wykazu w załączniku I do decyzji 2001/618/WE. Należy zatem 2001/618/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(5)

Dyrektywa 64/432/EWG ustanawia zasady mające zastosowanie do wewnątrzwspólnotowego handlu niektórymi zwierzętami. Artykuł 9 tej dyrektywy przewiduje, że obowiązkowe krajowe programy w zakresie niektórych chorób zakaźnych, w tym choroby Aujeszky’ego, muszą być przedstawiane Komisji do zatwierdzenia. Ponadto art. 10 dyrektywy 64/432/EWG stanowi, że państwa członkowskie przedstawiają Komisji dokumentację dotyczącą statusu tych chorób na ich terytoriach. Decyzja Komisji 2001/618/WE z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszky’ego, kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie oraz uchylająca decyzje 93/24/EWG i 93/244/EWG (2) zawiera, w załączniku I do tej decyzji, wykaz państw członkowskich bądź ich regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego, w których szczepienia są zabronione. Załącznik II do decyzji 2001/618/WE zawiera wykaz państw członkowskich bądź ich regionów, w których wdrożono programy kontroli tej choroby. Program zwalczania choroby Aujeszky’ego funkcjonuje we Francji od kilku lat, a departamenty Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord włączono do wykazu regionów, w których wdrożono zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszky’ego.

(6)

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załączniki I i II do decyzji 2001/618/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26). (2) Dz.U. L 215 z 9.8.2001, s. 48. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/729/WE.

L 85/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.3.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Państwa członkowskie lub ich regiony wolne od choroby Aujeszky’ego oraz w których zabronione jest szczepienie

Kod ISO Państwo członkowskie Regiony

CZ DK DE FR

Republika Czeska Dania Niemcy Francja

wszystkie regiony wszystkie regiony wszystkie regiony departamenty Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire-de-Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines całe terytorium wszystkie regiony całe terytorium wszystkie regiony wszystkie regiony wszystkie regiony wszystkie regiony w Anglii, Szkocji i Walii

CY LU AT SK FI SE UK

Cypr Luksemburg Austria Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

ZAŁĄCZNIK II Państwa członkowskie lub ich regiony, w których wdrożono zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszky’ego

Kod ISO Państwo członkowskie Regiony

BE ES

Belgia Hiszpania

całe terytorium terytorium wspólnot autonomicznych Galicja, Kraj Basków, Asturia, Kantabria, Nawarra, La Rioja terytorium prowincji León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid i Ávila we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León terytorium prowincji Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich.

IT NL

Włochy Niderlandy

prowincja Bolzano całe terytorium”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 85 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 8 z 200827.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. zmieniającej decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do kontrolera zewnętrznego Suomen Pankki

 • Dz. U. L85 - 7 z 200827.3.2008

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wykonaniu pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L85 - 5 z 200827.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2008 z dnia 26 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L85 - 3 z 200827.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 275/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie wspólnej taryfy celnej

 • Dz. U. L85 - 1 z 200827.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 274/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.