Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 87 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego załącznik I i II do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 87 POZ 10

L 87/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.3.2008

DECYZJA RADY z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego załącznik I i II do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2008/275/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2 w związku z art. 300 ust. 2, art. 300 ust. 3 akapit pierwszy i art. 300 ust. 4, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Protokół zmieniający załączniki I i II do umowy horyzontalnej jest niezbędny w celu uwzględnienia przystąpienia tych dwóch nowych państw członkowskich. Protokół zmieniający załączniki I i II do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych został parafowany dnia 19 marca 2007 r. Protokół ten powinien zostać zatwierdzony,

(6)

(7)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Bułgaria i Rumunia podpisały umowy dwustronne o komunikacji lotniczej z Królestwem Marokańskim, odpowiednio dnia 14 października 1966 r. i dnia 6 grudnia 1971 r. Komisja przeprowadziła negocjacje z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia niektórych postanowień istniejących umów dwustronnych umową wspólnotową. Umowa między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych (2) (zwana dalej „umową horyzontalną”) została podpisana w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r. i jest stosowana tymczasowo od tej daty. Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (3) został podpisany w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Protokół zmieniający załączniki I i II do Umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych (zwany dalej „protokołem”). Tekst protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Wspólnoty notyfikacji, o której mowa w art. 3 protokołu (4).

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r. W imieniu Rady

I. JARC

(4)

Przewodniczący

(1) Opinia z dnia 11 grudnia 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 18. (3) Dz.U. L 157 z 21.6.2005, s. 11.

(4) Sekretariat Generalny Rady opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej datę wejścia w życie protokołu.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 87 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 19 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21 (MON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1112)

 • Dz. U. L87 - 17 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2008 r. uchylająca decyzję 2006/69/WE zezwalającą na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Roundup Ready linii GA21 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1116)

 • Dz. U. L87 - 15 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/589/WE w odniesieniu do chlorowodorku awiglicyny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1071) (1)

 • Dz. U. L87 - 14 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/405/WE w celu przedłużenia ważności kryteriów ekologicznych przyznawania wspólnotowych oznakowań ekologicznych dla produktów z bibuły (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1222) (1)

 • Dz. U. L87 - 12 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/338/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowej ekoetykiety usługom kempingowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1128) (1)

 • Dz. U. L87 - 11 z 200829.3.2008

  Protokół zmieniający załączniki I i II do Umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L87 - 9 z 200829.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L87 - 5 z 200829.3.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/40/WE z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej amidosulfuronu i nikosulfuronu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L87 - 3 z 200829.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania wymagań, o którym mowa w art. 2c ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 (1)

 • Dz. U. L87 - 1 z 200829.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2008 z dnia 28 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.