Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 87 POZ 11

Tytuł:

Protokół zmieniający załączniki I i II do Umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych

Data ogłoszenia:2008-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 87 POZ 11

29.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/11

PROTOKÓŁ zmieniający załączniki I i II do Umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz KRÓLESTWO MAROKAŃSKIE, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”; uwzględniając umowy między Bułgarią i Rumunią a Królestwem Marokańskim, podpisane odpowiednio dnia 14 października 1966 r. w Rabacie i dnia 6 grudnia 1971 r. w Bukareszcie, uwzględniając umowę między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych (zwaną dalej „umową horyzontalną”), podpisaną w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r., uwzględniając przystąpienie Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, a tym samym do Wspólnoty dnia 1 stycznia 2007 r., UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:


Artykuł 1 Do załącznika I lit. a) do umowy horyzontalnej dodaje się następujące postanowienia: „— Umowa o transporcie lotniczym między Bułgarską Republiką Ludową a Królestwem Marokańskim, podpisana w Rabacie dnia 14 października 1966 r. (zwana dalej »Umową Maroko-Bułgaria«). — Umowa o cywilnym transporcie lotniczym między rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii a rządem Królestwa Marokańskiego, podpisana w Bukareszcie dnia 6 grudnia 1971 r. (zwana dalej »Umową Maroko-Rumunia«). Zmieniona protokołem ustaleń podpisanym w Rabacie dnia 29 lutego 1996 r.”. Artykuł 2 Do załącznika II do umowy horyzontalnej dodaje się następujące postanowienia: w lit. a) (Wyznaczenie przez państwo członkowskie): „— artykuł 3 Umowy Maroko-Rumunia.”; w lit. b) (Odmowa, cofnięcie, zawieszenie albo ograniczenie upoważnienia lub zezwolenia): „— artykuł 7 umowy Maroko-Bułgaria; — artykuł 3 i 4 Umowy Maroko-Rumunia.”;

w lit. c) (Kontrola regulacyjna): „— artykuł 8 Umowy Maroko-Bułgaria.”; w lit. d) (Opodatkowanie paliwa lotniczego): „— artykuł 3 Umowy Maroko-Bułgaria; — artykuł 8 Umowy Maroko-Rumunia.”; w lit. e) (Taryfy za przewóz wewnątrz Wspólnoty Europejskiej): „— artykuł 16 Umowy Maroko-Bułgaria; — artykuł 7 Umowy Maroko-Rumunia.”. Artykuł 3 Niniejszy protokół wchodzi w życie po przekazaniu sobie wzajemnie przez Strony notyfikacji stwierdzających, iż ich wewnętrzne procedury niezbędne do wejścia w życie umowy zostały zakończone. Artykuł 4 Niniejszy protokół sporządzono w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i arabskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 87 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 19 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21 (MON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1112)

 • Dz. U. L87 - 17 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2008 r. uchylająca decyzję 2006/69/WE zezwalającą na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Roundup Ready linii GA21 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1116)

 • Dz. U. L87 - 15 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/589/WE w odniesieniu do chlorowodorku awiglicyny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1071) (1)

 • Dz. U. L87 - 14 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/405/WE w celu przedłużenia ważności kryteriów ekologicznych przyznawania wspólnotowych oznakowań ekologicznych dla produktów z bibuły (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1222) (1)

 • Dz. U. L87 - 12 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/338/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowej ekoetykiety usługom kempingowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1128) (1)

 • Dz. U. L87 - 10 z 200829.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego załącznik I i II do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L87 - 9 z 200829.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L87 - 5 z 200829.3.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/40/WE z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej amidosulfuronu i nikosulfuronu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L87 - 3 z 200829.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania wymagań, o którym mowa w art. 2c ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 (1)

 • Dz. U. L87 - 1 z 200829.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2008 z dnia 28 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.