Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 87 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/589/WE w odniesieniu do chlorowodorku awiglicyny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1071) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 87 POZ 15

29.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/589/WE w odniesieniu do chlorowodorku awiglicyny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1071)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/278/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

zostanie uzupełniona, zatem niemożliwe będzie sporządzenie przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy sprawozdania z oceny dotyczącego chlorowodorku awiglicyny i przekazanie go Komisji, Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz innym państwom członkowskim. Dlatego należy wycofać możliwość przyznawania tymczasowych zezwoleń. Z uwagi na to, że żadne państwo członkowskie nie wydało tymczasowego zezwolenia na stosowanie chlorowodorku awiglicyny, nie potrzeba wyznaczać okresu karencji w odniesieniu do zbywania, składowania, dopuszczenia do obrotu i wykorzystania istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających tę aktywną substancję. Należy zatem 2006/589/WE. odpowiednio zmienić decyzję

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 27 października 2004 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od przedsiębiorstwa Valent Bioscience wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie chlorowodorek awiglicyny do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Decyzją Komisji 2006/589/WE (2) po wstępnym rozpatrzeniu potwierdzono, że dokumentacja jest „kompletna”, można ją uznać za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji określone w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG. Tym samym umożliwiono państwom członkowskim przyznawanie tymczasowych zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające chlorowodorek awiglicyny, zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG. Żadne z państw członkowskich nie skorzystało z tej możliwości. Zjednoczone Królestwo, jako państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, zgłosiło Komisji, że szczegółowe badanie dokumentacji wykazało brak kilku dodatkowych danych wymaganych na mocy załączników II i III do dyrektywy 91/414/EWG. W związku z tym dokumentacja nie może być nadal uznawana za kompletną. Powiadamiający o chlorowodorku awiglicyny poinformował Zjednoczone Królestwo i Komisję, że nie ma zamiaru dalej wspierać trwającego procesu oceny oraz że nie ma zamiaru złożyć dodatkowych danych. W związku z tym oczywiste jest, że dokumentacja nie

(7)

(2)

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/589/WE zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2007/76/WE (Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 100). (2) Dz.U. L 240 z 2.9.2006, s. 9.

L 87/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.3.2008

ZAŁĄCZNIK SUBSTANCJE CZYNNE, DO KTÓRYCH ODNOSI SIĘ NINIEJSZA DECYZJA

Nr Nazwa zwyczajowa, nr identyfikacyjny CIPAC Wnioskodawca Data złożenia wniosku Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

1 2

Mandipropamid nr CIPAC: jeszcze nieprzydzielony Meptyldinokap nr CIPAC: jeszcze nieprzydzielony

Syngenta AG Dow AgroSciences

13.12.2005 12.8.2005

AT UK

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 87 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 19 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21 (MON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1112)

 • Dz. U. L87 - 17 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2008 r. uchylająca decyzję 2006/69/WE zezwalającą na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Roundup Ready linii GA21 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1116)

 • Dz. U. L87 - 14 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/405/WE w celu przedłużenia ważności kryteriów ekologicznych przyznawania wspólnotowych oznakowań ekologicznych dla produktów z bibuły (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1222) (1)

 • Dz. U. L87 - 12 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/338/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowej ekoetykiety usługom kempingowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1128) (1)

 • Dz. U. L87 - 11 z 200829.3.2008

  Protokół zmieniający załączniki I i II do Umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L87 - 10 z 200829.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego załącznik I i II do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L87 - 9 z 200829.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L87 - 5 z 200829.3.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/40/WE z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej amidosulfuronu i nikosulfuronu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L87 - 3 z 200829.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania wymagań, o którym mowa w art. 2c ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 (1)

 • Dz. U. L87 - 1 z 200829.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2008 z dnia 28 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.