Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 87 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2008 r. uchylająca decyzję 2006/69/WE zezwalającą na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Roundup Ready linii GA21 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1116)

Data ogłoszenia:2008-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 87 POZ 17

29.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 marca 2008 r. uchylająca decyzję 2006/69/WE zezwalającą na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Roundup Ready linii GA21 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1116)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne)


(2008/279/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W konsekwencji konieczne jest zapewnienie, aby uchylenie decyzji 2006/69/WE było skuteczne od dnia rozpoczęcia obowiązywania zezwolenia udzielonego firmie Syngenta w odniesieniu do produktów GA21.

(6)

Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, przewidziane w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, dotyczące kukurydzy MON-ØØØ21-9, powinny zostać zmienione w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji.

Decyzja Komisji 2006/69/WE z dnia 13 stycznia 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Roundup Ready linii GA21 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) zezwoliła na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii GA21 (MON-ØØØ21-9) jako nowej żywności lub nowych składników żywności. Decyzja ta była skierowana do firmy Monsanto Europe SA, z siedzibą w Belgii, reprezentującej Monsanto Company, Stany Zjednoczone, a okres jej ważności wynosił 10 lat. W skierowanym do Komisji piśmie z dnia 1 marca 2007 r. firma Monsanto Europe SA, mając na uwadze, że firma Syngenta Seeds S.A.S. złożyła wniosek o wprowadzenie na rynek produktów z kukurydzy GA21, stwierdziła, że zaprzestała produkcji nasion z GA21 kilka lat wcześniej, a w 2005 r. także ich sprzedaży, i w związku z tym, od chwili wejścia w życie zezwolenia udzielonego firmie Syngenta, nie jest zainteresowana utrzymaniem zezwolenia. Dnia 2 października 2007 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał pozytywną opinię w sprawie wniosku złożonego przez firmę Syngenta, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, dotyczącego produktów objętych decyzją 2006/69/WE.

(7)

W sprawie środków przewidzianych w niniejszej decyzji przeprowadzono konsultacje z firmą Monsanto Europe S.A.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

Uchyla się decyzję 2006/69/WE.

Artykuł 2 Wpisy do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, przewidziane w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, dotyczące kukurydzy MON-ØØØ21-9, zostają zmienione w celu uwzględnienia przepisów niniejszej decyzji.

(4)

Artykuł 3 Niniejszą decyzję stosuje się od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji Wspólnoty zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21 (MON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wytworzonych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003, skierowanej do Syngenta Seeds S.A.S.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1981/2006 (Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 99). (2) Dz.U. L 34 z 7.2.2006, s. 29.

L 87/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.3.2008

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerpia, Belgia.

Sporządzono w Brukseli, 28 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 87 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 19 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21 (MON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1112)

 • Dz. U. L87 - 15 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/589/WE w odniesieniu do chlorowodorku awiglicyny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1071) (1)

 • Dz. U. L87 - 14 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/405/WE w celu przedłużenia ważności kryteriów ekologicznych przyznawania wspólnotowych oznakowań ekologicznych dla produktów z bibuły (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1222) (1)

 • Dz. U. L87 - 12 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/338/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowej ekoetykiety usługom kempingowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1128) (1)

 • Dz. U. L87 - 11 z 200829.3.2008

  Protokół zmieniający załączniki I i II do Umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L87 - 10 z 200829.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego załącznik I i II do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L87 - 9 z 200829.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L87 - 5 z 200829.3.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/40/WE z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej amidosulfuronu i nikosulfuronu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L87 - 3 z 200829.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania wymagań, o którym mowa w art. 2c ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 (1)

 • Dz. U. L87 - 1 z 200829.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2008 z dnia 28 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.