Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 87 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania wymagań, o którym mowa w art. 2c ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 (1)

Data ogłoszenia:2008-03-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 87 POZ 3

29.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 287/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania wymagań, o którym mowa w art. 2c ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1702/2003

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

obowiązywania wymagań, o którym mowa w art. 2c ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1702/2003, zostały spełnione w odniesieniu do określonych typów statków powietrznych. Tego samego dnia Agencja przekazała swoją opinię Komisji.


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1), w szczególności jego art. 5,

(4)

Agencja stwierdziła w szczególności, że otrzymała i przyjęła wnioski o certyfikację i/lub walidację certyfikatów typu wydawanych przez organy certyfikacyjne krajów byłego Związku Radzieckiego dla dwóch statków powietrznych: statku powietrznego typu Antonow AN-26, co pozwala jej również rozważyć certyfikację statku powietrznego typu AN-26B, oraz helikoptera typu Kamow-32A11BC, co pozwala jej również rozważyć certyfikację helikoptera typu Kamow-32A12.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Statki powietrzne objęte zakresem stosowania art. 2c rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 (2) i spełniające specyficzne wymagania zdatności do lotu, określone w tym artykule, otrzymują ograniczone świadectwa zdatności do lotu wydawane przez państwa członkowskie, pozwalające na dalszą eksploatację statku powietrznego w zakresie operacji, do których statek ten był dopuszczony na dzień 28 marca 2007 r., obowiązujące do dnia 28 marca 2008 r.

(5)

Agencja stwierdza ponadto w swojej opinii, że jest w stanie zakończyć proces certyfikacji typu tych statków powietrznych przed dniem 28 września 2009 r.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu określonego w art. 54 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002,

(2)

Zgodnie z art. 2c ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 Komisja może przedłużyć okres obowiązywania wymagań, o którym mowa w ust. 2 tego artykułu, o maksymalnie 18 miesięcy, pod warunkiem że proces certyfikacji tego typu statków powietrznych został uruchomiony przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (Agencję) przed dniem 28 marca 2008 r., a Agencja stwierdzi, że może on zostać zakończony przed upływem przedłużonego okresu obowiązywania.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Okres obowiązywania wymagań, o którym mowa w art. 2c ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1702/2003, zostaje przedłużony do dnia 28 września 2009 r. w odniesieniu do statków powietrznych typu Antonow AN-26 i AN-26B oraz helikopterów typu Kamow-32A12 i Kamow-32A11BC.

(3)

Zgodnie z art. 2c ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 Agencja stwierdziła w dniu 15 lutego 2008 r., że warunki dotyczące przedłużenia okresu

(1) Dz.U. L 240 z 7.9.2002, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 334/2007 (Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 39). (2) Dz.U. L 243 z 27.9.2003, s. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 375/2007 (Dz.U. L 94 z 4.4.2007, s. 3).

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

L 87/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.3.2008

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 87 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 19 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21 (MON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1112)

 • Dz. U. L87 - 17 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 marca 2008 r. uchylająca decyzję 2006/69/WE zezwalającą na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Roundup Ready linii GA21 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1116)

 • Dz. U. L87 - 15 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/589/WE w odniesieniu do chlorowodorku awiglicyny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1071) (1)

 • Dz. U. L87 - 14 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2001/405/WE w celu przedłużenia ważności kryteriów ekologicznych przyznawania wspólnotowych oznakowań ekologicznych dla produktów z bibuły (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1222) (1)

 • Dz. U. L87 - 12 z 200829.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/338/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowej ekoetykiety usługom kempingowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1128) (1)

 • Dz. U. L87 - 11 z 200829.3.2008

  Protokół zmieniający załączniki I i II do Umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L87 - 10 z 200829.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego załącznik I i II do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L87 - 9 z 200829.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L87 - 5 z 200829.3.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/40/WE z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej amidosulfuronu i nikosulfuronu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L87 - 1 z 200829.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 286/2008 z dnia 28 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.