Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie środka pomocy C 45/06 (ex NN 62/A/06) wdrożonego przez Francję w ramach budowy przez AREVA NP (dawna Framatome ANP) elektrowni jądrowej dla Teollisuuden Voima Oy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4323) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 15

Strona 1 z 12
1.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/15

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 września 2007 r. w sprawie środka pomocy C 45/06 (ex NN 62/A/06) wdrożonego przez Francję w ramach budowy przez AREVA NP (dawna Framatome ANP) elektrowni jądrowej dla Teollisuuden Voima Oy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4323)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/281/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Komisja zarejestrowała tę skargę w dniu 29 października 2004 r. pod numerem CP 201/2004.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(3)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi artykułami i po uwzględnieniu tych uwag,

(4)

Pismem nr D/57822 z dnia 4 listopada 2004 r., Komisja poprosiła władze francuskie o informacje na temat gwarancji. Władze francuskie przekazały te informacje w piśmie z dnia 10 grudnia 2004 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 13 grudnia 2004 r.

a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 11 października 2004 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 15 października 2004 r., Greenpeace skierował do Komisji skargę dotyczącą przyznania przez francuską Agencję ubezpieczeń kredytów eksportowych (Compagnie franćaise d'assurance pour le commerce extérieur) (zwaną dalej „Coface”) gwarancji dotyczącej francuskiej części eksportowej usług spółki Framatome ANP świadczonych na rzecz fińskiego przedsiębiorstwa Teollisuuden Voima Oy (zwanego dalej „TVO”). Od tego czasu, spółka Framatome ANP zmieniła nazwę na AREVA NP (2).

Pismem z dnia 14 grudnia 2004 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 16 grudnia 2004 r., Europejska Federacja Energii Odnawialnej (European Renewable Energies Federation asbl) (zwana dalej „EREF”) skierowała do Komisji skargę kwestionującą zgodność z prawem wspólnotowym zasad budowy, finansowania i eksploatacji nowej elektrowni jądrowej TVO. EREF twierdzi, że poza gwarancją Coface, środki finansowe udzielone przez banki Bayerische Landesbank (zwany dalej „BLB”) oraz AB Svensk Exportkredit (zwany dalej „SEK”) stanowią również środki pomocy.

(5)

(1) Dz.U. C 23 z 1.2.2007, str. 11. (2) W celu ułatwienia zrozumienia decyzji, obecna nazwa „AREVA NP” będzie używana również dla okresu poprzedzającego zmianę nazwy.

Komisja zarejestrowała aspekty pomocy państwa dotyczące tej skargi w dniu 21 grudnia 2004 r. pod numerem CP 238/2004. Następnie Komisja rozpatrywała obie skargi w dużej mierze łącznie, ponieważ przedmiot skargi CP 238/2004 pokrywa się z przedmiotem skargi CP 201/2004.

L 89/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.4.2008

(6)

Pismem nr D/51174 z dnia 15 lutego 2005 r. Komisja poprosiła władze niemieckie o informacje na temat środków, których dotyczyły skargi. Władze niemieckie przekazały te informacje pismem z dnia 16 marca 2005 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 17 marca 2005 r.

(14)

z dnia 20 lutego 2006 r., zarejestrowaną przez Komisję w dniu 21 lutego 2006 r., i uzupełniła je pocztą elektroniczną z dnia 10 marca 2006 r., zarejestrowaną przez Komisję w dniu 13 marca 2006 r.

(7)

Pismem nr D/54101 z dnia 26 maja 2005 r. Komisja poprosiła władze francuskie o informacje na temat środków, których dotyczyły skargi. Władze francuskie przekazały te informacje pismem z dnia 26 lipca 2005 r., zarejestrowanym przez Komisję w dniu 27 lipca 2005 r.

Władze francuskie przekazały Komisji informacje uzupełniające na temat środków, których dotyczyły skargi, pocztą elektroniczną z dnia 5 kwietnia 2006 r., zarejestrowaną przez Komisję w tym samym dniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L89 - 26 z 20081.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/76/WE wykonującą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 987) (1)

 • Dz. U. L89 - 12 z 20081.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/41/WE z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chloridazonu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L89 - 9 z 20081.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 290/2008 z dnia 31 marca 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2008 r.

 • Dz. U. L89 - 3 z 20081.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2008 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (1)

 • Dz. U. L89 - 1 z 20081.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2008 z dnia 31 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.