Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/76/WE wykonującą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 987) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 26

Strona 1 z 2
L 89/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.4.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/76/WE wykonującą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 987)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/282/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w celu zagwarantowania skutecznego egzekwowania prawa w całej Wspólnocie.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów) (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 7, art. 9 ust. 4 i art. 12 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 19 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2006/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2006/76/WE po art. 7 dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 7a Koordynacja nadzoru rynku i egzekwowania prawa Zasady regulujące koordynację rynku i egzekwowania prawa są ustanowione w rozdziale 6 załącznika.”. Artykuł 2 W załączniku do decyzji 2007/76/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

W dniu 22 grudnia 2006 r. Komisja przyjęła decyzję 2007/76/WE (2) wykonującą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004. Decyzja ta ustanawia przepisy w celu wykonania rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 w odniesieniu do wzajemnej pomocy między właściwymi organami oraz warunków regulujących taką pomoc. Należy zmienić decyzję 2007/76/WE w celu określenia informacji, których władze są zobowiązane udzielać, i wyznaczenia terminu zgłoszenia środków podjętych w celu egzekwowania prawa wraz z ich skutkami, po złożeniu wniosku o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa. Należy zmienić decyzję 2007/76/WE również w celu określenia informacji, jakie powinny być udzielone w celu zgłoszenia środków podjętych w celu egzekwowania prawa lub na wniosek dotyczący wzajemnej pomocy, po dokonaniu powiadomienia. Właściwe jest ustanowienie głównych zasad regulujących koordynację nadzoru rynku i egzekwowania prawa

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Meglena KUNEVA

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione dyrektywą 2007/65/WE (Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 27). (2) Dz.U. L 32 z 6.2.2007, s. 192.

1.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/27

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 2007/76/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 1.1. c) dodaje się wpisy w brzmieniu: „(viii) nazwa produktu bądź usługi; (ix) kod COICOP, [Klasyfikacja Indywidualnego Zużycia Według Celu (statystyczna metodologia Narodów Zjednoczonych, http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.aspCl = 5)]]; (x) zastosowany środek reklamy i sprzedaży.” 2) po pkt 1.3.4. wprowadza się punkt w brzmieniu: „1.3.5. Jeśli środek wykonawczy jest podejmowany, organ wnioskujący, na mocy art. 8 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2006/2004, zgłasza Komisji i wszystkim pozostałym właściwym organom wyznaczonym przez państwa członkowskie jako organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawodawstwa będącego przedmiotem naruszenia, środki podjęte i ich skutki w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowych naruszeń przepisów prawnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L89 - 15 z 20081.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie środka pomocy C 45/06 (ex NN 62/A/06) wdrożonego przez Francję w ramach budowy przez AREVA NP (dawna Framatome ANP) elektrowni jądrowej dla Teollisuuden Voima Oy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4323) (1)

 • Dz. U. L89 - 12 z 20081.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/41/WE z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chloridazonu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L89 - 9 z 20081.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 290/2008 z dnia 31 marca 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2008 r.

 • Dz. U. L89 - 3 z 20081.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2008 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (1)

 • Dz. U. L89 - 1 z 20081.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2008 z dnia 31 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.