Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 3 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2008 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (1)

Data ogłoszenia:2008-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 3 - Strona 5

Strona 5 z 6

B. Nasienie zwierząt Nasienie musi być uzyskane od zwierząt dawców, które spełniają co najmniej jedno z następujących wymagań: a) były one trzymane poza obszarem strefy zamkniętej przez okres co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem pobierania nasienia i podczas pobierania nasienia; b) były one chronione przed atakiem nosicieli przez okres co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem pobierania nasienia i podczas pobierania nasienia; c) w okresie sezonowo wolnym od nosicieli zwierzęta były trzymane na obszarze strefy sezonowo wolnej od choroby niebieskiego języka, określonej zgodnie z załącznikiem V, przez okres co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem pobierania nasienia i podczas pobierania nasienia oraz zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych zostały poddane testowi na obecność czynnika i uzyskały wynik negatywny, przy czym test ten przeprowadzono nie wcześniej niż siedem dni przed datą rozpoczęcia pobierania nasienia. Jednakże test na obecność czynnika nie jest konieczny w państwach członkowskich lub regionach państwa członkowskiego, gdzie w wyniku wdrażania programu monitorowania w okresie nie krótszym niż trzy lata uzyskano dane epidemiologiczne wystarczające do uzasadnienia określonego okresu sezonowo wolnego od nosicieli, jak określono w załączniku V. Państwa członkowskie korzystające z tej możliwości przekażą Komisji i państwom członkowskim informacje na ten temat w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt;


L 89/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.4.2008

d) zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych były one poddawane badaniu serologicznemu w celu wykrycia przeciwciał grupy wirusów choroby niebieskiego języka i uzyskały wynik negatywny, co najmniej co 60 dni podczas pobierania nasienia oraz w okresie od 21 do 60 dni po ostatnim pobraniu; e) zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych zostały one poddane, z negatywnym wynikiem, testowi na obecność czynnika przeprowadzonemu na próbkach krwi pobranych: (i) przy rozpoczęciu pobierania nasienia i po ostatnim pobraniu; oraz (ii) w trakcie okresu pobierania nasienia: — z częstotliwością co najmniej co siedem dni, w przypadku testu izolacji wirusa, — przynajmniej co 28 dni, w przypadku testu łańcuchowej reakcji polimerazy.

W przypadku kiedy zwierzęta, o których mowa w niniejszym punkcie, przeznaczone są na handel wewnątrzwspólnotowy lub wywóz do krajów trzecich, do odpowiednich świadectw zdrowia ustanowionych w dyrektywie Rady 88/407/EWG (*) i decyzji Komisji 95/388/EWG (**) lub o których mowa w decyzji 93/444/EWG, dodaje się wyrażenie w brzmieniu: »Nasienie uzyskane od zwierząt dawców, które spełniają wymogi ................................... (lit. a), b), c), d) lub e), oznaczyć odpowiednio) części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.«.

___________

(*) Dz.U. L 194 z 22.7.1988, s. 10. (**) Dz.U. L 234 z 3.10.1995, s. 30.

C. Komórki jajowe i zarodki zwierząt 1. Zarodki bydła uzyskane w drodze zapłodnienia in vivo i komórki jajowe bydła muszą być pobierane od zwierząt dawców, które nie wykazują żadnych objawów klinicznych choroby niebieskiego języka w dniu pobrania. 2. Zarodki i komórki jajowe zwierząt innych niż bydło oraz zarodki bydła uzyskane w drodze zapłodnienia in vitro muszą być uzyskane od zwierząt dawców, które spełniają co najmniej jeden z następujących warunków: a) były trzymane poza obszarem strefy zamkniętej przez okres co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem pobierania komórek jajowych/zarodków i podczas ich pobierania; b) były chronione przed atakiem nosicieli przez okres co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem pobierania komórek jajowych/zarodków i podczas ich pobierania; c) zostały poddane badaniu serologicznemu zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych w celu wykrycia przeciwciał grupy wirusów choroby niebieskiego języka w okresie od 21 do 60 dni po pobraniu komórek jajowych/zarodków i uzyskały wynik negatywny; d) zostały one poddane testowi na obecność czynnika, zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych, przeprowadzonemu na próbkach krwi pobranych w dniu pobierania komórek jajowych/zarodków i uzyskały wynik negatywny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 3 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L89 - 26 z 20081.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/76/WE wykonującą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 987) (1)

 • Dz. U. L89 - 15 z 20081.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie środka pomocy C 45/06 (ex NN 62/A/06) wdrożonego przez Francję w ramach budowy przez AREVA NP (dawna Framatome ANP) elektrowni jądrowej dla Teollisuuden Voima Oy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4323) (1)

 • Dz. U. L89 - 12 z 20081.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/41/WE z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chloridazonu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L89 - 9 z 20081.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 290/2008 z dnia 31 marca 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2008 r.

 • Dz. U. L89 - 1 z 20081.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2008 z dnia 31 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.