Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2008 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (1)

Data ogłoszenia:2008-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 3

Strona 1 z 6
1.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 289/2008 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1 lit. c), art. 11 i 12 oraz art. 19 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie nasienia bydła domowego (7), dyrektywa Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (8), decyzja Komisji 95/388/WE z dnia 19 września 1995 r. określająca wzór świadectwa stosowanego w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz (9) oraz decyzja 93/444/EWG przewidują, że przemieszczeniom nasienia, komórek jajowych i zarodków bydła, owiec i kóz muszą towarzyszyć świadectwa zdrowia.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 (2) ustanawia zasady dotyczące kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń zwierząt do i ze stref zamkniętych w związku z chorobą niebieskiego języka. Określa ono także warunki zwolnienia z zakazu opuszczania strefy, mającego zastosowanie do przemieszczeń zwierząt podatnych na zarażenie, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków, przewidzianego w dyrektywie 2000/75/WE. W przypadku zwolnień z zakazu opuszczania stref zamkniętych, mającego zastosowanie do przemieszczeń zwierząt podatnych na zarażenie, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków, stosowanych wobec zwierząt przeznaczonych na handel wewnątrzwspólnotowy lub wywóz do krajów trzecich, świadectwa zdrowia przewidziane w dyrektywie Rady 64/432/EWG (3), dyrektywie Rady 91/68/EWG (4), dyrektywie Rady 92/65/EWG (5) oraz o których mowa w decyzji Komisji 93/444/EWG (6), powinny zawierać odesłanie do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007. W oparciu o zdobyte doświadczenie można stwierdzić, że do wszystkich tych świadectw zdrowia należy dodać dodatkowe wyrażenie, aby wyraźniej określić warunki zdrowotne, których spełnienie pozwoli na zwolnienie z zakazu opuszczania stref zamkniętych przez zwierzęta, ich nasienie, komórki jajowe i zarodki. Dyrektywa Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt

Na podstawie zdobytego doświadczenia, w przypadku zwolnień z zakazu opuszczania stref zamkniętych, mającego zastosowanie do przemieszczeń zwierząt podatnych na zarażenie, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków, świadectwa zdrowia powinny także zawierać odniesienie do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007. Należy dodać do tych świadectw zdrowia dodatkowe wyrażenie w celu jasnego sprecyzowania warunków zdrowotnych, które należy spełnić, aby otrzymać zwolnienie z zakazu opuszczania stref zamkniętych. Zarodki bydła uzyskane w drodze zapłodnienia in vivo i komórki jajowe bydła nie stanowią istotnego zagrożenia z punktu widzenia choroby niebieskiego języka. Dlatego w takich przypadkach powinno się stosować zwolnienia z zakazu opuszczania stref zamkniętych, pod warunkiem że zwierzęta dawcy nie wykazują żadnych objawów klinicznych choroby niebieskiego języka w dniu pobrania zarodków i komórek jajowych. Ze względu na przejrzystość należy wprowadzić do tekstu pewne zmiany odnośnie do zwierząt, które uodporniły się w sposób naturalny, o których mowa w pkt 6 i 7 załącznika III, oraz przepisy dotyczące komórek jajowych i zarodków. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1266/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L89 - 26 z 20081.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/76/WE wykonującą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 987) (1)

 • Dz. U. L89 - 15 z 20081.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie środka pomocy C 45/06 (ex NN 62/A/06) wdrożonego przez Francję w ramach budowy przez AREVA NP (dawna Framatome ANP) elektrowni jądrowej dla Teollisuuden Voima Oy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4323) (1)

 • Dz. U. L89 - 12 z 20081.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/41/WE z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chloridazonu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L89 - 9 z 20081.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 290/2008 z dnia 31 marca 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2008 r.

 • Dz. U. L89 - 1 z 20081.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2008 z dnia 31 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.