Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 3

Strona 1 z 2
2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 292/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Po dniu 31 grudnia 2007 r. nie można wycofywać produktów z rynku zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2200/96 (3) na skutek zmian wprowadzonych w nim rozporządzeniem (WE) nr 1182/2007.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniające dyrektywy 2001/112/WE i 2001/113/WE oraz rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 318/2006 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2202/96 (1), w szczególności jego art. 42 lit. a), b) i j),

Pożądanym jest również umożliwienie szybkiego wprowadzenia w 2008 r. nowych środków zapobiegania kryzysom i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, tam gdzie jest to administracyjnie możliwe i gdzie można przeprowadzić odpowiednie kontrole, a mianowicie kontrole promocji i komunikacji oraz szkolenia.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 80 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 (2) ustanawia limit dla produktów wycofywanych z rynku w formie odsetka od wielkości produkcji stanowiącej przedmiot obrotu jakiegokolwiek produktu jakiejkolwiek danej organizacji producentów. Aby promować bezpłatną dystrybucję jako przeznaczenie wycofywanych produktów, powyższy limit nie powinien dotyczyć produktów wysyłanych do bezpłatnej dystrybucji.

W związku z tym, aby umożliwić płynne przejście z systemu zarządzanego rozporządzeniem (WE) nr 2200/96 na system zarządzany rozporządzeniem (WE) nr 1182/2007, aby umożliwić szybkie wprowadzanie nowych środków zapobiegania kryzysom i zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz aby uniknąć niepotrzebnego zawieszenia środków wycofywania produktów z rynku, należy zezwolić państwom członkowskim na kwalifikowanie wydatków dokonanych na te środki od dnia 1 stycznia 2008 r., nawet jeżeli działania w ramach danego środka są przeprowadzone przed dostosowaniem danego programu operacyjnego w celu jego uwzględnienia. Z tych samych powodów należy zezwolić państwom członkowskim na wprowadzanie zmian w środkach w programach istniejących na mocy art. 55 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1182/2007 w celu uwzględnienia wydatków dokonanych od dnia 1 stycznia 2008 r.

(7) (2)

Artykuł 80 ust. 2 akapit trzeci przewiduje 3-procentowy margines błędu w obliczeniu wielkości produkcji stanowiącej przedmiot obrotu. Wyrażenie to może być mylące i w celu jasności przepis powinien odwoływać się do 3-procentowego marginesu przekroczenia.

W interesie dobrego zarządzania działania powinny spełniać pozostałe wymogi rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, a krajowa strategia i program operacyjny powinny być następnie zmienione, tak aby uwzględniać dany środek przed złożeniem wniosku o płatność w ramach związanej z tym pomocy.

(8) (3)

Artykuł 55 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1182/2007 stanowi, że programy operacyjne zatwierdzone przed dniem 31 grudnia 2007 r. mogą być zmieniane w celu spełnienia wymogów tego rozporządzenia. Zmiany takie wymagają jednak od zainteresowanych państw członkowskich przyjęcia krajowej strategii na mocy wymienionego rozporządzenia, co może zająć pewien czas w 2008 r.

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1580/2007.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L90 - 7 z 20082.4.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie systemu pomocy ustanowionego przez Belgię na rzecz centrów koordynacyjnych mających siedzibę w Belgii, zmieniająca decyzję 2003/757/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5416) (1)

  • Dz. U. L90 - 5 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do krajowych pułapów ustalonych w wymienionym załączniku

  • Dz. U. L90 - 1 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.