Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do krajowych pułapów ustalonych w wymienionym załączniku

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 5

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 293/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do krajowych pułapów ustalonych w wymienionym załączniku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 12 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

w załączniku II nie odpowiadają już sytuacji strukturalnej gospodarstw. Należy zatem dostosować pułapy obowiązujące od 2008 r. Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 powinien zostać odpowiednio zmieniony. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 ustala, dla każdego państwa członkowskiego, pułapy krajowe, które nie mogą być przekraczane przez dodatkowe kwoty pomocy określone w art. 12 wymienionego rozporządzenia. Z przeglądu, o którym mowa w art. 12 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, wynika, że pułapy ustalone

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2

(2)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 146/2008 (Dz.U. L 46 z 21.2.2008, s. 1).

L 90/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II Pułapy krajowe, o których mowa w art. 12 ust. 2

(mln EUR) Państwo członkowskie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Belgia Dania Niemcy Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Luksemburg Niderlandy Austria Portugalia Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

4,7 7,7 40,4 15,3 45,4 56,9 51,4 62,3 0,2 6,8 12,4 10,8 8,0 6,6 17,7

6,4 10,3 54,6 20,5 61,1 77,3 68,7 84,5 0,3 9,5 17,1 14,6 10,9 8,8 23,6

8,0 12,9 68,3 25,6 76,4 97,0 85,9 106,4 0,4 12,0 21,3 18,2 13,7 11,0 29,5

7,9 10,6 62,7 24,4 79,0 98,3 87,0 96,9 0,4 11,4 19,6 10,2 12,6 11,0 29,5

7,9 10,6 62,7 24,4 79,0 98,3 87,0 97,0 0,4 11,4 19,6 10,2 12,6 11,0 29,5

7,9 10,6 62,7 24,4 77,6 97,8 87,0 95,6 0,4 11,4 19,6 10,2 12,5 11,0 29,5

7,9 10,6 62,7 24,4 77,6 97,8 87,0 94,9 0,4 11,4 19,6 10,2 12,5 11,0 29,5

7,9 10,6 62,7 24,4 77,4 97,8 87,0 94,9 0,4 11,4 19,6 10,2 12,5 11,0 29,5”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L90 - 7 z 20082.4.2008

    Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie systemu pomocy ustanowionego przez Belgię na rzecz centrów koordynacyjnych mających siedzibę w Belgii, zmieniająca decyzję 2003/757/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5416) (1)

  • Dz. U. L90 - 3 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

  • Dz. U. L90 - 1 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.