Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 7 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie systemu pomocy ustanowionego przez Belgię na rzecz centrów koordynacyjnych mających siedzibę w Belgii, zmieniająca decyzję 2003/757/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5416) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 7 - Strona 10

Strona 10 z 17

L 90/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

(48)

W skierowanym do Komisji piśmie z dnia 6 marca 2003 r., zawierającym odwołanie do konkluzji Rady i komunikatu ministra finansów Belgia oceniła, że „W tych warunkach, Belgia podjęła zobowiązania wobec centrów koordynacyjnych, których skutki wygasają w dniu 31 grudnia 2005 r.”. Belgia podnosiła również ten argument przed Trybunałem (pkty 141 i 142 wyroku). Pomimo że argument ten nie został przyjęty przez Trybunał jako stanowiący podstawę uzasadnionych oczekiwań wobec Komisji, zobowiązanie polityczne Belgii w stosunku do jej centrów koordynacyjnych wydaje się za to być właściwe dla oceny okresu przejściowego, który Belgia uznałaby za odpowiedni.


powyższą decyzję był komunikat prasowy, wydany dnia 16 lipca 2003 r. Ani Forum 187, ani żadne z centrów koordynacyjnych nie zaskarżyło powyższej decyzji ani nie zakwestionowało ograniczenia przedłużenia do dnia 31 grudnia 2005 r.

(51)

(49)

Po drugie w tym samym piśmie z dnia 6 marca 2003 r., Belgia w następujący sposób odniosła się do kwestii rozsądnego terminu określonego przez Komisję w jej decyzji 2003/757/WE: „Komisja słusznie przyznała centrom koordynacyjnym rozsądny termin. Decyzja umożliwienia pełnego wykorzystania okresu ważności obowiązującego zezwolenia jest uzasadniona, z wyłączeniem centrów koordynacyjnych, których aktualnie obowiązujące zezwolenia wygasają w miesiącach następujących po decyzji Komisji, a w szczególności przed końcem 2005 roku, ponieważ centra te nie będą miały czasu na dostosowanie się do przedwczesnego zakończenia systemu centrów koordynacyjnych. W tym wypadku, rozsądny termin jest niewystarczający”. Belgia wezwała również Komisję do zmiany decyzji 2003/757/WE oraz do „przewidzenia dla centrów, których zezwolenia tracą ważność przed końcem 2005 roku, możliwości ich przedłużenia, w oparciu o istniejący system, do końca 2005 roku”. Komisja wnioskuje z tego jeszcze raz, że Belgia uznała, że rozsądny termin nie został przyznany centrom koordynacyjnym, których zezwolenia traciły ważność przed 31 grudnia 2005 r., oraz że przyznanie rozsądnego terminu tym centrom koordynacyjnym pociągałoby za sobą przedłużenie do dnia 31 grudnia 2005 r.

Po czwarte Trybunał w następujący sposób przedstawia żądanie Forum 187: „Forum 187 […] żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w zakresie, w jakim nie przewidziano w niej odpowiednich środków przejściowych dla centrów, których zezwolenie wygasa pomiędzy dniem 17 lutego 2003 r. i dniem 31 grudnia 2004 r.” oraz „centra, których zezwolenie wygasało w latach 2003 i 2004, potrzebowały dwuletniego okresu przejściowego, aby się zreorganizować, a nawet opuścić Belgię” (24). Komisja stwierdza, że od dnia 17 lutego 2003 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. upłynęły 34 miesiące.

(52)

Po piąte, zgodnie z pozwoleniem zawartym w postanowieniu z dnia 26 czerwca 2003 r., Belgia przedłużyła zezwolenia centrów koordynacyjnych wygasające między dniem 17 lutego 2003 r. a dniem 31 grudnia 2005 r. Poza czterema centrami koordynacyjnymi wszystkie te zezwolenia zostały przedłużone na okres kończący się dnia 31 grudnia 2005 r. Ani Belgia, ani zainteresowane przedsiębiorstwa nie złożyły skargi przeciwko temu wyraźnemu ograniczeniu okresu ważności zezwoleń. Ponadto wydaje się, że żadne z zainteresowanych przedsiębiorstw nie złożyło – ani przed dniem 31 grudnia 2005 r., ani nawet przed dniem 22 czerwca 2006 r. – wniosku o przedłużenie zezwolenia o kolejny okres.

(53)

Po szóste ponieważ wymóg odpowiednich środków przejściowych ma umożliwić Belgii dostosowanie przepisów prawnych, a centrom koordynacyjnym dostosowanie się do nowego systemu podatkowego, należy odnotować poniższe kwestie:

(50)

Po trzecie w dniach 20 marca i 26 maja 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 7 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L90 - 5 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do krajowych pułapów ustalonych w wymienionym załączniku

  • Dz. U. L90 - 3 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

  • Dz. U. L90 - 1 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.