Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 7 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie systemu pomocy ustanowionego przez Belgię na rzecz centrów koordynacyjnych mających siedzibę w Belgii, zmieniająca decyzję 2003/757/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5416) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 7 - Strona 2

Strona 2 z 17

Odnośnie do pomocy istniejącej, Komisja nie nakazała zwrotu przyznanych wcześniej środków pomocy. Niemniej jednak, tytułem środków przejściowych, decyzja 2003/757/WE zezwalała centrom koordynacyjnym na korzystanie z udogodnień systemu do momentu utraty ważności aktualnych zezwoleń, tj. maksymalnie do dnia 31 grudnia 2010 r. Belgia i stowarzyszenie Forum 187, grupujące centra koordynacyjne, złożyły skargę do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, wnosząc o zawieszenie i unieważnienie wspomnianej decyzji w całości lub w części (sprawy C-182/03 i T-140/03, późniejsza C-217/03).


(9)

Wyrokiem z dnia 22 czerwca 2006 r. (10), Trybunał unieważnił częściowo decyzję Komisji „ponieważ nie przewiduje ona środków przejściowych w stosunku do centrów koordynacyjnych, których wniosek o przedłużenie zezwolenia nie został rozpatrzony w dniu notyfikacji zaskarżonej decyzji lub których zezwolenie wygasało wraz z notyfikacją tej decyzji lub tuż po niej”. Tego samego dnia Trybunał unieważnił również decyzję 2003/531/WE (11).

(10)

Pismem z dnia 4 lipca 2006 r. (12), Komisja wezwała Belgię do przekazania informacji, które miały posłużyć do określenia odpowiednich działań, jakie należało podjąć w następstwie wyroku Trybunału z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawach C-182/03 i C-217/03. Informacje te dotyczyły sposobu, w jaki Belgia wprowadziła w życie decyzję 2003/757/WE, częściowo zawieszoną postanowieniem z dnia 26 czerwca 2003 r. Na przekazanie wnioskowanych informacji wyznaczono Belgii termin 20 dni roboczych, tj. do dnia 2 sierpnia 2006 r.

(6)

Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2003 r. (8), Prezes Trybunału zawiesił wykonanie decyzji 2003/757/WE „w zakresie w jakim (zakazuje) ona Królestwu Belgii przedłużania ważnych zezwoleń posiadanych przez centra koordynacyjne w dniu notyfikacji tej decyzji”. W postanowieniu stwierdzono ponadto, że „skutki ewentualnego przedłużenia dokonanego na podstawie [niniejszego] postanowienia nie [mogą] rozciągać się na okres po dacie ogłoszenia orzeczenia w postępowaniu głównym.”.

(11)

Dnia 23 sierpnia 2006 r., wobec braku odpowiedzi, Komisja ponownie wezwała Belgię do przekazania wspomnianych informacji (13). Wyznaczono nowy termin 10 dni roboczych, tj. do dnia 7 września 2006 r.

(12)

(7)

Na wniosek Belgii, w decyzji Rady 2003/531/WE z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie przyznania przez rząd belgijski pomocy niektórym centrom koordynacyjnym mającym siedzibę w Belgii (9) uznano, zgodnie z art. 88 ust. 2 akapit trzeci Traktatu, „za zgodną ze wspólnym rynkiem, pomoc, którą Belgia zamierza przyznać do dnia 31 grudnia 2005 r. na rzecz przedsiębiorstw, które w dniu 31 grudnia 2000 r. były beneficjentami zezwoleń, przyznawanych centrom koordynacyjnym na podstawie rozporządzenia królewskiego nr 187 z dnia 30 grudnia 1982 r., których ważność wygasa między dniem 17 lutego 2003 r. a 31 grudnia 2005 r.”. Badana pomoc polegała na utrzymaniu skutków systemu centrów koordynacyjnych w stosunku do wymienionych wyżej przedsiębiorstw. Komisja złożyła skargę do Trybunału przeciwko decyzji 2003/531/WE (sprawa C-399/03).

Dnia 13 września 2006 r. przesłano Belgii nieoficjalną wiadomość pocztą elektroniczną zawierającą kopie dwóch wyżej wymienionych pism. Pismem z dnia 14 września 2006 r., powołując się na wspomnianą pocztę elektroniczną i pisma w załączniku, Belgia poinformowała, że pism tych nigdy wcześniej nie otrzymała. Pismem z dnia 29 września 2006 r. Komisja wezwała Belgię do przekazania informacji, o które wnioskowała w dniu 4 lipca, oraz o poinformowanie jej o szczegółowych zamiarach dotyczących centrów koordynacyjnych. Zaproponowała również spotkanie techniczne. Ponieważ odpowiedź Belgii z dnia 12 października 2006 r. nie zawierała żadnej z wnioskowanych informacji, Komisja ponownie przypomniała Belgii o znaczeniu wnioskowanych informacji pismem z dnia 10 listopada 2006 r., w którym jednocześnie wyznaczyła dzień 22 listopada 2006 r. jako nieprzekraczalny termin udzielenia odpowiedzi. Ostatnie pismo ze strony Belgii, z dnia 17 listopada 2006 r., wciąż nie zawierało odpowiedzi odnośnie do meritum.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 7 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L90 - 5 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do krajowych pułapów ustalonych w wymienionym załączniku

  • Dz. U. L90 - 3 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

  • Dz. U. L90 - 1 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.