Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 7 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie systemu pomocy ustanowionego przez Belgię na rzecz centrów koordynacyjnych mających siedzibę w Belgii, zmieniająca decyzję 2003/757/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5416) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 7 - Strona 6

Strona 6 z 17

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/11

równości, która nakazywałaby przyznanie wszystkim centrom najdłuższego przyznanego okresu przejściowego (tj. trwającego do dnia 31 grudnia 2010 r.), czy to w oparciu o zasadę uzasadnionych oczekiwań, która nakazywałaby Komisji przyjęcie daty innej niż dzień 18 lutego 2003 r., tj. daty wyroku, a nawet niż data niniejszej decyzji, jako daty rozpoczęcia odpowiednio długiego okresu przejściowego, którego zastosowania wymagał Trybunał. Ani Belgia, ani zainteresowane przedsiębiorstwa nie przedstawiły argumentu zmierzającego do wykazania, że właściwy okres przejściowy, zdefiniowany przez Trybunał jako okres niezbędny centrom koordynacyjnym na dostosowanie się do zmiany systemu, powinien trwać od 18 lutego 2003 r. do 31 grudnia 2010 r., tj. ponad 7 lat i 10 miesięcy. Mając na względzie przyczyny omawiane w niniejszej części, Komisja ocenia, że datę rozpoczęcia okresu przejściowego powinien stanowić dzień 18 lutego 2003 r., oraz że czas trwania okresu przejściowego powinien być racjonalny. W oparciu o dane, którymi dysponuje, Komisja ocenia ponadto, że właściwy okres przejściowy zakończył się dnia 31 grudnia 2005 r.


w celu dostosowania się do zmiany systemu podatkowego.

(29)

Trybunał krytykuje faktycznie zakaz przedłużania ze skutkiem natychmiastowym, nawet czasowo, zezwoleń centrów koordynacyjnych, jako naruszający uzasadnione oczekiwania tych spośród nich „których wniosek o przedłużenie zezwolenia nie został jeszcze rozpatrzony w chwili notyfikacji zaskarżonej decyzji lub których zezwolenie wygasało wraz z notyfikacją tej decyzji lub tuż po niej”. Trybunał ocenia, że wymienione centra mogły pełnoprawnie oczekiwać, iż będą mogły korzystać z okresu przejściowego wystarczającego na dostosowanie się do zmian systemu i, w razie takiej potrzeby, uzyskać czasowe przedłużenia zezwolenia, umożliwiające im korzystanie z tego okresu.

(30)

1. Ograniczenia unieważnienia orzeczonego przez Trybunał

(26)

Wyrok Trybunału stwierdza nieważność decyzji 2003/757/WE „ponieważ nie przewiduje ona środków przejściowych w stosunku do centrów koordynacyjnych, których wniosek o przedłużenie zezwolenia nie został rozpatrzony w dniu notyfikacji zaskarżonej decyzji lub których zezwolenie wygasało wraz z notyfikacją tej decyzji lub tuż po niej”. W punkcie 163 wyroku, Trybunał zaznacza „wyrażenie »tuż po« należy rozumieć w ten sposób, że dotyczy ono daty tak bliskiej dacie notyfikacji zaskarżonej decyzji, iż zainteresowane centra koordynacyjne nie dysponowały niezbędnym czasem na dostosowanie się do zmiany systemu”.

Wyrok Trybunału nakłada więc na Komisję obowiązek udzielenia zgody na przedłużenie zezwoleń, w zakresie w jakim takie czasowe przedłużenie jest niezbędne do zachowania prawa centrów koordynacyjnych do odpowiedniego okresu przejściowego. Komisja twierdzi więc, że Trybunał nie unieważnia wszystkich skutków zakazu przedłużania – nawet czasowego – zezwoleń, jak wnosiły w swoich skargach Belgia i Forum 187, i jak proponował w opinii rzecznik generalny. Zakaz ten ma więc moc obowiązującą, z wyłączeniem przypadków, gdy przedłużenie zezwoleń jest niezbędne w celu dostosowania się do wyroku odnośnie do meritum.

(31)

Jak zaznaczono w przekazanych komentarzach, Trybunał krytykuje również fakt, że przedsiębiorstwom przyznano zróżnicowane okresy przejściowe – od kilku miesięcy do kilku lat – jako naruszający ogólną zasadę równości traktowania. Trybunał sugeruje więc, że Komisja powinna była ustalić dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw jednakowy i odpowiedni okres przejściowy, umożliwiający im dostosowanie się do zmiany systemu.

(27)

Należy przede wszystkim zaznaczyć, że Trybunał potwierdza zasadność decyzji 2003/757/WE, w zakresie w jakim kwalifikuje ona system centrów koordynacyjnych jako system pomocy niezgodny ze wspólnym rynkiem. Powyższa kwalifikacja została zakwestionowana przed Trybunałem przez Forum 187, ale nie przez Belgię. Nie dotyczyło jej zawieszenie i częściowe unieważnienie wymienionej decyzji. System centrów koordynacyjnych jest więc niezgodny ze wspólnym rynkiem od dnia notyfikowania tej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 7 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L90 - 5 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do krajowych pułapów ustalonych w wymienionym załączniku

  • Dz. U. L90 - 3 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

  • Dz. U. L90 - 1 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.