Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie systemu pomocy ustanowionego przez Belgię na rzecz centrów koordynacyjnych mających siedzibę w Belgii, zmieniająca decyzję 2003/757/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5416) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 7

Strona 1 z 17
2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie systemu pomocy ustanowionego przez Belgię na rzecz centrów koordynacyjnych mających siedzibę w Belgii, zmieniająca decyzję 2003/757/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5416)

(jedynie tekst w języku francuskim i niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2008/283/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(3)

w Radzie w dniu 1 grudnia 1997 r. (3), Komisja dokonała ponownego zbadania tego systemu w świetle reguł Traktatu stosowanych w zakresie pomocy państwa oraz w świetle swojego komunikatu w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej (4). Dnia 11 lipca 2001 r. Komisja zaproponowała niezbędne środki mające na celu zlikwidowanie skutków systemu centrów koordynacyjnych w odniesieniu do wszystkich objętych nim przedsiębiorstw, w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. Belgia nie zaakceptowała powyższych niezbędnych środków, oceniając, że z punktu widzenia prawa byłą zobowiązana do przestrzegania, do chwili ich wygaśnięcia, zezwoleń przyznanych na okres dziesięciu lat, z których niektóre traciły ważność po dniu 31 grudnia 2005 r. Dnia 27 lutego 2002 r., w związku z brakiem akceptacji zaproponowanych niezbędnych środków, Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające (5) przewidziane w art. 88 ust. 2 Traktatu, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 (obecnego 88) Traktatu WE (6). Jednocześnie Komisja zaprosiła zainteresowane strony trzecie do złożenia uwag, w szczególności na temat okoliczności umożliwiających ustalenie istnienia ich uzasadnionych oczekiwań.

Dz.U. C 2 z 6.1.1998, str. 2. Dz.U. C 384 z 10.12.1998, str. 3. Dz.U. C 147 z 20.6.2002, str. 2. Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 1).

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i po uwzględnieniu tych uwag, a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (2) (1)

Podstawę prawną systemu centrów koordynacyjnych stanowi rozporządzenie królewskie nr 187 z dnia 30 grudnia 1982 r. Decyzjami z dnia 2 maja 1984 r. i 9 marca 1987 r., Komisja zezwoliła na stosowanie tego systemu, uznając, że nie budzi on zastrzeżeń z punktu widzenia reguł Traktatu dotyczących pomocy państwa. Zgodnie ze zobowiązaniem podjętym w ramach Kodeksu postępowania etycznego w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw (zwanego dalej „Kodeksem postępowania”), przyjętym rezolucją Rady oraz przez przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych

(4)

(2)

(1) Dz.U. C 110 z 16.5.2007, str. 20. (2) Odnośnie do szczegółowych informacji dotyczących etapów postępowania poprzedzających datę niniejszej decyzji, patrz decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wszczęcia postępowania oraz decyzja 2003/757/WE.

(3) (4) (5) (6)

L 90/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

(5)

Formalne postępowanie wyjaśniające zostało zamknięte wydaniem przez Komisję negatywnej decyzji końcowej, tj. decyzji Komisji 2003/757/WE z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie systemu pomocy ustanowionego przez Belgię na rzecz centrów koordynacyjnych mających siedzibę w Belgii (7), notyfikowanej w Belgii w dniu 18 lutego 2003 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 90 POZ 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L90 - 5 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do krajowych pułapów ustalonych w wymienionym załączniku

  • Dz. U. L90 - 3 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw

  • Dz. U. L90 - 1 z 20082.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.