Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 92 POZ 21 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (1)

Data ogłoszenia:2008-04-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 92 POZ 21 - Strona 2

Strona 2 z 3

(2) Zob. s. 28 niniejszego Dziennika Urzędowego. (3) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione decyzją Komisji 2007/540/WE (Dz.U. L 198 z 31.7.2007, s. 35).

(6)

(1) Dz.U. L 161 z 14.6.2006, s. 1.

L 92/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.4.2008

Artykuł 2 Certyfikacja personelu 1. Personel wykonujący czynność, o której mowa w art. 1, posiada certyfikat, o którym mowa w art. 4. 2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania przez maksymalny okres jednego roku w stosunku do personelu uczestniczącego w szkoleniu w celu uzyskania certyfikatu, pod warunkiem że wykonuje dane czynności pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat. 3. Państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu przepisów ust. 1, przez okres nie dłuższy niż do dnia, o którym mowa w art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, w stosunku do personelu wykonującego czynności przewidziane w art. 1 niniejszego rozporządzenia do dnia, o którym mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 842/2006. Do celów wymagań rozporządzenia (WE) nr 842/2006 personel taki uważa się za certyfikowany w odniesieniu do danych czynności w okresie, o którym mowa w akapicie pierwszym. Artykuł 3 Wydawanie certyfikatów personelowi 1. Jednostka certyfikująca, o której mowa w art. 4, wydaje certyfikat personelowi, który zdał egzamin teoretyczny i praktyczny zorganizowany przez jednostkę oceniającą, o której mowa w art. 5, obejmujący minimalny zakres umiejętności i wiedzy określony w załączniku. 2. Certyfikat zawiera przynajmniej następujące informacje:


Artykuł 4 Jednostka certyfikująca 1. Jednostka certyfikująca uprawniona do wydawania certyfikatów personelowi wykonującemu czynności, o których mowa w art. 1, jest ustanawiana na mocy krajowych przepisów ustawowych lub wykonawczych albo wyznaczana przez właściwy organ państwa członkowskiego bądź przez inne uprawnione organy. Jednostka certyfikująca wykonuje swoje zadania w sposób bezstronny. 2. Jednostka certyfikująca ustanawia i stosuje procedury wydawania, zawieszania i cofania certyfikatów. 3. Jednostka certyfikująca prowadzi rejestry umożliwiające sprawdzenie statusu osoby posiadającej certyfikat. Rejestry dowodzą, że procedura certyfikacji przebiegła prawidłowo. Rejestry te przechowuje się przez co najmniej 5 lat. Artykuł 5 Jednostka oceniająca 1. Jednostka oceniająca, wyznaczona przez właściwy organ państwa członkowskiego lub inne organy do tego uprawnione, organizuje egzaminy dla personelu, o którym mowa w art. 1. Jednostka certyfikująca, o której mowa w art. 4, może również wykonywać zadania jednostki oceniającej. Jednostka oceniająca wykonuje swoje zadania w sposób bezstronny. 2. Egzaminy są planowane i organizowane w taki sposób, by obejmowały minimalny zakres umiejętności i wiedzy, określony w załączniku. 3. Jednostka oceniająca przyjmuje procedury w zakresie sprawozdawczości i prowadzi rejestry z dokumentacją dotyczącą jednostkowych i łącznych wyników oceny. 4. Jednostka oceniająca dba o to, by egzaminatorzy wyznaczeni do przeprowadzenia testu należycie znali odpowiednie metody egzaminowania i dokumentację egzaminacyjną oraz by posiadali właściwe kompetencje w dziedzinie będącej przedmiotem egzaminu. Zapewnia również konieczne wyposażenie, narzędzia i materiały na egzamin praktyczny. Artykuł 6

a) nazwę jednostki certyfikującej, imię i nazwisko posiadacza certyfikatu w pełnym brzmieniu, numer certyfikatu oraz, w stosownych przypadkach, datę wygaśnięcia; b) czynności, do wykonywania których uprawniony jest posiadacz certyfikatu; c) datę wydania i podpis wydającego certyfikat. 3. W przypadku gdy istniejący system certyfikacji na podstawie egzaminu obejmuje minimalny zakres umiejętności i wiedzy, określony w załączniku, oraz spełnia wymagania art. 4 i 5, lecz odpowiednie zaświadczenie nie zawiera informacji określonych w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 92 POZ 21 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 40 z 20083.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 163/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu węglanu lantanu – oktahydratu (Lantharenol) jako dodatku paszowego (  Dz.U. L 50 z 23.2.2008)

 • Dz. U. L92 - 37 z 20083.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie szczepień interwencyjnych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie tego drobiu i pochodzących od niego produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1077)

 • Dz. U. L92 - 35 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 309/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (ChNP)

 • Dz. U. L92 - 28 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich (1)

 • Dz. U. L92 - 25 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L92 - 17 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 305/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napięcia (1)

 • Dz. U. L92 - 12 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L92 - 3 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L92 - 1 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 302/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.