Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 92 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

Data ogłoszenia:2008-04-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 92 POZ 25

Strona 1 z 3
3.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane


(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wiadają minimalnym wymaganiom w niniejszym rozporządzeniu.

(5)

przewidzianym

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Urzędowo wyznaczone jednostki wydające zaświadczenia o odbytym szkoleniu powinny zapewniać zgodność z minimalnymi wymaganiami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu i w ten sposób przyczyniać się do skutecznego i sprawnego wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu na terenie całej Wspólnoty. Informacje na temat systemów, w ramach których wydawane są zaświadczenia o odbytym szkoleniu objęte wzajemnym uznawaniem, powinny być przedstawiane Komisji w formie określonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 308/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określającym, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich (3). Komisji należy przekazywać informacje dotyczące tymczasowego uznania istniejących systemów zdobywania kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (4),

Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG (2) ustanawia obowiązek stosowania systemów klimatyzacyjnych o niskim współczynniku ocieplenia globalnego w pojazdach silnikowych od 2011 r. Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 wymaga, aby w ramach krótkoterminowego środka określone zostały przepisy dotyczące odpowiednich kwalifikacji personelu dokonującego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z tych systemów. Personel, który uczestniczy w szkoleniu w celu uzyskania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, powinien mieć możliwość wykonywania, w określonym czasie, czynności omawianych w trakcie szkolenia i w odniesieniu do których wymagane jest zaświadczenie o odbytym szkoleniu, pod warunkiem że będzie nadzorowany przez personel będący już w posiadaniu takiego zaświadczenia. Aby personel obecnie wykonujący czynności objęte niniejszym rozporządzeniem miał możliwość odbywania szkolenia i uzyskiwania zaświadczeń bez konieczności przerywania swojej aktywności zawodowej, należy przewidzieć odpowiedni okres przejściowy, w czasie którego personel przeszkolony w ramach obecnie istniejącego systemu zdobywania kwalifikacji lub posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe może być uznawany za odpowiednio wykwalifikowany dla celów rozporządzenia (WE) nr 842/2006. Aby zapobiec nadmiernym obciążeniom administracyjnym, należy uznawać istniejące systemy zdobywania kwalifikacji, pod warunkiem że zakres wiedzy i umiejętności oraz odpowiedni system kwalifikacji odpo-

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie określa minimalne wymagania w zakresie programów szkolenia personelu dokonującego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych objętych zakresem dyrektywy 2006/40/WE oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu wydanych zgodnie z tymi wymaganiami. Artykuł 2 Szkolenie personelu 1. Jedynie personel będący w posiadaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 3, jest uznawany za odpowiednio wykwalifikowany do wykonywania czynności, o której mowa w art. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 92 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 40 z 20083.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 163/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu węglanu lantanu – oktahydratu (Lantharenol) jako dodatku paszowego (  Dz.U. L 50 z 23.2.2008)

 • Dz. U. L92 - 37 z 20083.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie szczepień interwencyjnych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie tego drobiu i pochodzących od niego produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1077)

 • Dz. U. L92 - 35 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 309/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (ChNP)

 • Dz. U. L92 - 28 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich (1)

 • Dz. U. L92 - 21 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (1)

 • Dz. U. L92 - 17 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 305/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napięcia (1)

 • Dz. U. L92 - 12 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L92 - 3 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L92 - 1 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 302/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.