Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 92 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie szczepień interwencyjnych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie tego drobiu i pochodzących od niego produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1077)

Data ogłoszenia:2008-04-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 92 POZ 37

Strona 1 z 3
3.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/37

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie szczepień interwencyjnych przeciwko nisko zjadliwej grypie ptaków u kaczek krzyżówek w Portugalii oraz niektórych środków ograniczających przemieszczanie tego drobiu i pochodzących od niego produktów (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1077)


(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)

(2008/285/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

oraz że istnieje znaczne i bezpośrednie zagrożenie rozprzestrzeniania się grypy ptaków.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (1), w szczególności jej art. 54 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2005/94/WE wyznacza minimalne środki kontroli, jakie należy zastosować w przypadku wystąpienia ogniska grypy ptaków u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli. Od września 2007 r. ogniska nisko zjadliwej grypy ptaków występowały w niektórych gospodarstwach drobiarskich w środkowo-zachodniej części Portugalii, w szczególności w gospodarstwach hodujących drób w celu odnowy populacji zwierzyny łownej. Portugalia podjęła środki zgodnie z dyrektywą Rady 2005/94/WE w celu kontroli rozprzestrzeniania się tej choroby. Portugalia przeprowadziła ocenę ryzyka i stwierdziła, że gospodarstwa hodujące kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos) w celu odnowy populacji zwierzyny łownej („kaczki krzyżówki”) są w większym stopniu narażone na wystąpienie zakażenia wirusami grypy ptaków, w szczególności poprzez kontakt z dzikim ptactwem,

(5)

Systemy wczesnego wykrywania oraz środki bezpieczeństwa biologicznego zastosowano w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia grypy ptaków na stada drobiu na obszarach Portugalii, określonych przez to państwo członkowskie jako obszary wysokiego ryzyka, zgodnie z decyzją Komisji 2005/734/WE z dnia 19 października 2005 r. ustanawiającą środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtypu H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidującej system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (2).

(2)

W odniesieniu do handlu drobiem przeznaczonym do odnowy populacji zwierzyny łownej Portugalia podjęła dodatkowe środki zgodnie z decyzją Komisji 2006/605/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego drobiem przeznaczonym do odnowy populacji zwierzyny łownej (3).

(3)

(6)

W piśmie z dnia 25 stycznia 2008 r. Portugalia przekazała Komisji do zatwierdzenia plan szczepień interwencyjnych, a wersja poprawiona tego planu została przekazana 31 stycznia 2008 r.

(1) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16.

(2) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, s. 105. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/803/WE (Dz.U. L 323 z 8.12.2007, s. 42). (3) Dz.U. L 246 z 8.9.2006, s. 12.

L 92/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.4.2008

(7)

Zgodnie z tym planem szczepień interwencyjnych Portugalia zamierza wprowadzić szczepienia interwencyjne w jednym gospodarstwie w regionie Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha, hodującym cenne hodowlane kaczki krzyżówki i stosować szczepionkę dwuważną przeciwko wirusowi grypy ptaków podtypów H7 oraz H5 do dnia 31 lipca 2008 r. W swoich opiniach naukowych w sprawie stosowania szczepionek w celu zwalczania grypy ptaków, sporządzonych przez Europejski Urząd ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 92 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 40 z 20083.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 163/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie preparatu węglanu lantanu – oktahydratu (Lantharenol) jako dodatku paszowego (  Dz.U. L 50 z 23.2.2008)

 • Dz. U. L92 - 35 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 309/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (ChNP)

 • Dz. U. L92 - 28 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich (1)

 • Dz. U. L92 - 25 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L92 - 21 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń (1)

 • Dz. U. L92 - 17 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 305/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napięcia (1)

 • Dz. U. L92 - 12 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L92 - 3 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (1)

 • Dz. U. L92 - 1 z 20083.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 302/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.