Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 94 POZ 21

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/45/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej metkonazolu (1)

Data ogłoszenia:2008-04-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 94 POZ 21

5.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/21

DYREKTYWA KOMISJI 2008/45/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji aktywnej metkonazolu

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit drugi tiret drugie,


(5)

w szczególnych przepisach dla metkonazolu w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG oraz w opracowanym przez Komisję sprawozdaniu z przeglądu tej substancji. Jest to tym bardziej uzasadnione, że rozszerzenie obejmuje wyłącznie zastosowania w dawkach niższych niż te o działaniu grzybobójczym, podczas gdy parametry stosowania określone w przepisach szczególnych załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG pozostają bez zmian.

a także mając na uwadze, co następuje:

Z tego względu uzasadnione jest dokonanie zmiany przepisów szczególnych dotyczących metkonazolu.

(1)

Dyrektywą Komisji 2006/74/WE (2) włączono metkonazol jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG.

(6)

Należy zatem 91/414/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(7) (2)

Występując z wnioskiem o włączenie metkonazolu, jego producent BASF Aktiengesellschaft przedstawił dane o zastosowaniach mających na celu zwalczanie grzybów, potwierdzające ogólną konkluzję, według której można się spodziewać, iż produkty ochrony roślin zawierające metkonazol będą spełniały wymogi bezpieczeństwa określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG. Z tego też względu metkonazol został włączony do załącznika I tej dyrektywy wraz ze szczególnym przepisem stanowiącym, iż państwa członkowskie mogą zezwolić wyłącznie na stosowanie tej substancji w charakterze środka grzybobójczego.

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

(3)

Zgłaszający zwrócił się z wnioskiem, aby wprowadzić zmianę we wspomnianych przepisach szczególnych uwzględniającą, oprócz zastosowania tej substancji w zwalczaniu grzybów w niektórych zastosowaniach rolniczych, również stosowanie w charakterze regulatora wzrostu roślin. Jako argumenty przemawiające za takim rozszerzeniem zastosowania zgłaszający przedłożył dodatkowe informacje.

Artykuł 2 Państwa członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2008 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(4)

Belgia dokonała oceny informacji i danych przedłożonych przez zgłaszającego. Następnie poinformowała Komisję w październiku 2007 r. o swoich wnioskach, w których stwierdziła, że rozszerzenie zastosowania, o które wystąpiono, nie stwarza żadnego dodatkowego ryzyka ponad to, które jest już uwzględnione

Państwa członkowskie zaczną stosować te przepisy od dnia 6 sierpnia 2008 r.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2008/41/WE (Dz.U. L 89 z 1.4.2008, s. 12). (2) Dz.U. L 235 z 30.8.2006, s. 17.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

L 94/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.4.2008

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

5.4.2008

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wiersz 136 otrzymuje brzmienie: ≥ 940 g/kg (suma izomerów cis- i trans-) 1 czerwca 2007 r. 31 maja 2017 r. Część A

„136

Metkonazol

PL

Nr CAS 125116-23-6 (nie podano wzoru stereochemicznego) Część B

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4chlorobenzylo)-2,2-dimetylo1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanol

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze środka grzybobójczego oraz regulatora wzrostu roślin.

Nr CIPAC 706

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego metkonazolu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 23 maja 2006 r. W tej ogólnej ocenie: — państwa członkowskie muszą zwracać szczególną uwagę na ochronę organizmów wodnych, ptaków i ssaków. Warunki zezwolenia powinny, w miarę potrzeby, zawierać środki ograniczające zagrożenia, — państwa członkowskie muszą zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo operatorów sprzętu. Warunki zezwolenia powinny, w miarę potrzeby, obejmować środki ochronne.”.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/23

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 94 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 13 z 20085.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/44/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia benthiavalicarbu, boskalidu, karwonu, fluoksastrobiny, Paecilomyces lilacinus i protiokonazolu jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L94 - 8 z 20085.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/43/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG (1)

 • Dz. U. L94 - 6 z 20085.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L94 - 3 z 20085.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 315/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniające załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów szybkich testów (1)

 • Dz. U. L94 - 1 z 20085.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 314/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.