Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 95 POZ 63

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 319/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

Data ogłoszenia:2008-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 95 POZ 63

Strona 1 z 3
8.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/63

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 319/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Dodatkowo, na skutek zmian w zasadach wzajemnej zgodności wprowadzonych art. 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 146/2008, należy odpowiednio dostosować rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2004 (3).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 145 lit. c), m) i n),

(4)

Wprowadzono zasady, które w niektórych przypadkach wymagają skontrolowania przez właściwe organy, czy rolnik podjął działania naprawcze. Aby zapobiec osłabieniu systemu kontroli, w szczególności w odniesieniu do prób do celów kontroli na miejscu, należy wyjaśnić, że takich przypadków kontroli nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu minimalnej próby kontrolnej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 44 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 nakłada na rolników obowiązek utrzymania w swojej dyspozycji przez co najmniej 10 miesięcy działek odpowiadających kwalifikującemu się hektarowi. Rozporządzenie Rady (WE) nr 146/2008 z dnia 14 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zmieniło art. 44 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, upoważniając państwa członkowskie do ustalania daty, kiedy działki powinny znajdować się w dyspozycji rolnika. Na skutek tej zmiany nie są już potrzebne szczegółowe przepisy zawarte w art. 24 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 795/2004 (2), dotyczące wykonania nałożonego na rolników obowiązku utrzymania w swojej dyspozycji działek przez co najmniej 10 miesięcy. Należy zatem skreślić art. 24 ust. 2 tego rozporządzenia. Ponadto należy odpowiednio dostosować art. 26 ust. 2 tego rozporządzenia.

Ponadto, jeżeli istnieje możliwość niezastosowania zmniejszenia w odniesieniu do drobnych niezgodności lub możliwość niezastosowania zmniejszenia w wysokości do 100 EUR, jak stanowi art. 6 ust. 3 lub art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, i państwo członkowskie stosuje tę możliwość, należy ustalić zasady obowiązujące w przypadku, gdyby rolnik nie podjął wymaganych od niego działań naprawczych.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 795/2004 i (WE) nr 796/2004.

(6)

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 146/2008 (Dz.U. L 46 z 21.2.2008, s. 1). (2) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1522/2007 (Dz.U. L 335 z 20.12.2007, s. 27).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 95 POZ 63 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L95 - 66 z 20088.4.2008

    Wspólne stanowisko Rady 2008/288/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec niektórych urzędników z Białorusi

  • Dz. U. L95 - 3 z 20088.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2008 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

  • Dz. U. L95 - 1 z 20088.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.