Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. uchylające cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 16

(49)

(50)

Zgodnie z przyjętą w pierwotnym dochodzeniu metodyką refinansowanie długu uważane jest za pożyczkę do celów obliczenia korzyści. Odsetki objęte konwersją w dług główny również są traktowane jako pożyczka w przypadku takich obliczeń. W dochodzeniu pierwotnym subsydium było uważane za sumę nominalną głównej kwoty pożyczki rozłożonej na zwykły pięcioletni okres amortyzacji aktywów. Każda rozłożona w ten sposób kwota została powiększona o standardową komercyjną stopę handlową obowiązująca


L 96/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.4.2008

w Korei (7 %). Panel ds. DRAM WE-Korea skrytykował takie podejście jako „metodę przewidzianą dla dotacji”, która nie odzwierciedla tego, że pożyczki, w odróżnieniu od dotacji, podlegają spłacie oraz że „w sposób oczywisty otrzymanie pożyczki jest mniej korzystne dla przedsiębiorstwa niż uzyskanie dotacji” (1). Członkowie panelu uważali, iż WE powinna opierać swoje obliczenia na standardach zaczerpniętych z normalnych praktyk inwestycyjnych.

(51)

gdzie: n ib = czas trwania pożyczki = stopa procentowa odniesienia w przypadku pożyczkobiorcy niemającego zdolności kredytowej = długoterminowa stopa procentowa, która byłaby płacona przez przedsiębiorstwo mające zdolność kredytową

if

W następstwie uwag panelu WTO na temat metodyki przewidzianej dla dotacji, którą zastosowano w pierwotnym dochodzeniu, uznano za stosowne podczas obecnego przeglądu ustalenie standardu opierającego się na pożyczce w celu obliczenia korzyści. Hynix podczas przeprowadzania nowej restrukturyzacji, zgodnie z opisem w powyższych motywach 14 i 15, znajdował się w tragicznej sytuacji finansowej i oczywiste było, że przedsiębiorstwo to nie mogło obsłużyć swojego zadłużenia. W związku z powyższym nie można było spodziewać się jakiegokolwiek finansowania pochodzącego z rynku. We wskazanym powyżej okresie Hynix nie otrzymał żadnych pożyczek, które byłyby porównywalne z komercyjnego punktu widzenia, nie zgromadzono również żadnych uzasadnionych dowodów dotyczących kosztów i warunków porównywalnej komercyjnej pożyczki udzielonej Hynix lub innej firmie będącej w podobnej sytuacji w odpowiednim okresie. Fakt, że prywatne podmioty także uczestniczyły w nowej restrukturyzacji, nie jest wiarygodnym odniesieniem, ponieważ w porównaniu do zarządzanych przez RRK podmiotów były to niewielkie jednostki o mało istotnym udziale w zadłużeniu Hynix. Ponadto, zgodnie z ustaleniami panelu WTO w sprawie japońskich DRAM, które dotyczyły takich samych faktów jak te poruszane w obecnym dochodzeniu, istnienie równoczesnego zaangażowania rządu w proces decyzyjny dotyczący nowej restrukturyzacji, które ma zaburzający wpływ na rynek, a tym samym na prywatne, niekierowane przez rząd podmioty, nie może być uznane za wiarygodne odniesienie (2). Komisja opracowała zatem zastępczą wartość odniesienia na podstawie komercyjnej stopy procentowej powiększonej o premię za ryzyko, która odzwierciedla stopy niewypłacalności dla przedsiębiorstw o porównywalnym ryzyku. Taka wartość odniesienia uwzględnia warunki pożyczki, referencyjną stopę procentową, która byłaby płacona przez przedsiębiorstwo mające zdolność kredytową, prawdopodobieństwo niewypłacalności przedsiębiorstwa, które we wskazanym okresie nie ma zdolności kredytowej, oraz prawdopodobieństwo niewypłacalności przedsiębiorstwa mającego zdolność kredytową w takim samym okresie. Komisja wykorzystała następujący wzór w celu obliczenia stopy procentowej odniesienia w przypadku braku zdolności kredytowej: ib = [(1 –qn)(1 + if)n/(1 –pn)](1/n) –1

pn = prawdopodobieństwo niewypłacalności przedsiębiorstwa niemającego zdolności kredytowej w okresie wynoszącym n lat qn = prawdopodobieństwo niewypłacalności przedsiębiorstwa zdolnego do spłaty zadłużenia w okresie wynoszącym n lat.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 35 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1230) (1)

 • Dz. U. L96 - 29 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „Bt 63” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1208) (1)

 • Dz. U. L96 - 15 z 20089.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (1)

 • Dz. U. L96 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.