Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. uchylające cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 16

(55)

(52)

W tych obliczeniach Komisja wykorzystała jako stopę procentową przy braku zdolności kredytowej dla pożyczek KRW średnią stopę procentową Banku Korei liczoną od obligacji inwestycyjnych w 2003 r., która wynosiła 10,43 %. Stopy niewypłacalności dla przedsiębiorstw mających i niemających zdolności kredytowej w przypadku omawianego środka zostały zaczerpnięte z Moody’s Investor Services. Stopa niewypłacalności w 2003 r. na okres 3 lat (termin refinansowania) dla przedsiębiorstwa niemającego zdolności kredytowej wynosiła 54,86 %, podczas gdy taka stopa w 2003 r. na okres 3 lat w przypadku przedsiębiorstwa mającego zdolność kredytową wynosiła 0,33 %. W konsekwencji całkowita stopa procentowa była na poziomie 43,8 %. Tymczasem stopa procentowa płacona przez Hynix od refinansowanego długu wynosiła 3,5 %, co wskazuje na różnicę równą 40,3 %, w wyniku czego stawkę cła wyrównawczego określono na 23,7 %. Konwersja długu na kapitał zakładowy


(56)

(53)

(54)

(1) Sprawozdanie panelu ds. DRAM WE-Korea, ppkt 7.212. (2) Sprawozdanie panelu ds. DRAM Japonia-Korea WT/DS336/R, ppkt 7.283–7.298.

Zgodnie z opisem w powyższym motywie 21 CFIC obliczył, na podstawie średniej miesięcznej ceny rynkowej, cenę konwersji długu na kapitał zakładowy, która wyniosła 435 KRW w dniu 30 grudnia 2002 r. Przedsiębiorstwo twierdzi, że z komercyjnego punktu widzenia była to prawidłowa i odzwierciedlająca realia rynkowe metoda służąca ustaleniu ceny akcji. Tak naprawdę cena ta odzwierciedlała pułap; jeżeli cena akcji wzrosłaby między 30 grudnia 2002 r. a faktyczną datą emisji akcji – wymieniona cena uległaby stosownej zmianie. Rzeczywista cena obowiązująca w dniu podjęcia decyzji o przeprowadzeniu nowej restrukturyzacji wynosiła 280 KRW. Kiedy dokonano konwersji długu na akcje, w następstwie obniżenia kapitału, po cenie 9 515 KRW (435 KRW × 21) – cena akcji wynosiła w rzeczywistości 3 500 KRW. Jeżeli nie brać pod uwagę obniżenia kapitału, cena wyemitowanych akcji wyniosłaby 167 KRW i byłaby znacznie poniżej wartości nominalnej. Kwestią bezsporną jest prawo CFIC do wyboru metody ustalenia ceny konwersji. Bez względu na te uprawnienia, jeżeli uwzględnić, że cena konwersji nie była ceną stałą, lecz gwarancją otrzymania przez przedsiębiorstwo kwoty minimalnej za jego akcje, nie można uważać tej ceny za odpowiadającą realiom komercyjnym, w szczególności zważywszy na rzeczywistą cenę w momencie ustalania ceny konwersji oraz spodziewany trend zniżkowy między okresem posiedzeń CFIC a terminem konwersji w kwietniu 2003 r.

9.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/9

(57)

Aby obliczyć korzyści uzyskane przez Hynix z konwersji długu na kapitał zakładowy, należy uwzględnić koszt emisji akcji w przypadku Hynix. Komisja zauważyła, że w celu zbadania ewentualnego kosztu konwersji z punktu widzenia beneficjenta należy rozpatrzyć obowiązki nałożone na przedsiębiorstwo przy emisji nowych akcji. Komisja wskazała w tym względzie, że zastrzyk zwykłego kapitału w formie akcji nie nakłada z reguły konkretnych zobowiązań na przedsiębiorstwo, gdyż nigdy w takich przypadkach nie ustala się stałej stopy zwrotu, jaką przedsiębiorstwo musi osiągnąć, ani płatności, które mają być dokonane. Jednakże przedsiębiorstwo jest przynajmniej teoretycznie zobowiązane do podziału całości lub części zysków między udziałowców; stopa zwrotu z kapitału własnego („ROE”) mogłaby dostarczyć pewnych wskazówek na temat poziomu zwrotu, jaki przedsiębiorstwo mogłoby zapewnić udziałowcom, a także można by ją wykorzystać w obliczeniach kwoty korzyści uzyskanych przez Hynix. Tymczasem w 2003 r. ROE Hynix w ujęciu procentowym była ujemna, przy zastosowaniu obliczeń odnoszących się do jego sprawozdań finansowych za ten rok.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 35 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1230) (1)

 • Dz. U. L96 - 29 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „Bt 63” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1208) (1)

 • Dz. U. L96 - 15 z 20089.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (1)

 • Dz. U. L96 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.