Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. uchylające cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 16

W związku z powyższym na podstawie obiektywnej oceny sytuacji finansowej Hynix w momencie dokonywania konwersji długu na kapitał nierozsądnie byłoby oczekiwać, że Hynix będzie w stanie zapewnić jakikolwiek zwrot swoim udziałowcom w danym roku. Dlatego też korzystając z ROE jako standardowego wskaźnika, można nadal wywnioskować, że całkowita kwota konwersji długu na kapitał zakładowy reprezentuje subsydium stanowiące podstawę dla środków wyrównawczych.

(60)

Przedsiębiorstwo twierdziło, że wartość rynkowa akcji powinna zostać odjęta od jakichkolwiek ustalonych korzyści i odwołało się do „Wytycznych Komisji dotyczących obliczania wielkości subsydium w dochodzeniach w sprawie cła wyrównawczego”, zgodnie z którymi „jeżeli rząd nabywa akcje przedsiębiorstwa i płaci za nie cenę wyższą od ceny rynkowej (zważywszy na wszelkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na inwestora prywatnego), kwota subsydium jest różnicą między tymi dwoma cenami (podkreślenie dodane)”. Jednakże w rozpatrywanym okresie prywatny inwestor nie dokonałby zakupu akcji Hynix. W rzeczywistości zebrane dowody wskazują na to, że akcje Hynix były przedmiotem obrotu na tak niskim poziomie, iż należało zawiesić ich notowania, jednakże nie dokonano tego w związku z odstępstwem w regulaminie giełdy koreańskiej, które, jak się wydaje, wprowadzono specjalnie z powodu Hynix. Ponadto fakt, że każdej akcji odpowiadała wartość rynkowa, nie ma wpływu na przedsiębiorstwo, które nie musiało za nią płacić. Byłby to zasadny argument, gdyby konwersja długu na kapitał zakładowy zobowiązywała Hynix do wykupu akcji. Dlatego też w świetle wszystkich tych ustaleń i w związku z tym, że firma Hynix nie wykazała żadnych kosztów związanych z emisją akcji, uważa się, że właściwe podejście do pomiaru wielkości korzyści z konwersji długu na kapitał zakładowy polega na uwzględnieniu pełnej kwoty konwersji.


(61)

(iii) Ostateczne obliczenie korzyści

(58)

Komisja zbadała także, czy istnieją koszty poniesione przez Hynix w związku ze zrzeczeniem się własności akcji wynikającym z konwersji lub koszty dotyczące ewentualnego spadku ceny akcji spowodowanej emisją nowych akcji. Opierając się na dostępnych informacjach, Komisja nie uważa, że korzyści netto uzyskane przez Hynix związane z pełną konwersją długu na kapitał zakładowy zmniejszają się z powodu emisji nowych akcji. W tym zakresie Komisja twierdzi, że należy przede wszystkim uznać wpływ, jaki konwersja długu na kapitał wywarła na sytuację finansową Hynix. Sprawą pierwszorzędną jest stwierdzenie, że nie był to zwykły zastrzyk kapitału. Podstawowa korzyść odniesiona przez firmę Hynix wynikała z ogromnej kwoty zadłużenia, które wygasło w rezultacie konwersji – wynosiła ona 1 861,5 mld KRW. Zwolniło to firmę Hynix z konieczności spłaty jakiejkolwiek części tej kwoty głównej oraz odsetek. W zamian ta ogromna kwota zadłużenia została zastąpiona akcjami wyemitowanymi na rzecz banków wierzycieli. Firma Hynix nie poniosła jednak żadnego poddającego się kwantyfikacji kosztu w związku z emisją nowych akcji. Co prawda wartość wyemitowanych wcześniej akcji została obniżona w związku z tą emisją, nie miało to jednak absolutnie żadnego wpływu bilansowego na firmę Hynix. Nie pociągało to za sobą żadnych nakładów gotówkowych (z wyjątkiem wydatków związanych z emisją nowych akcji) i nie zobowiązywało firmy Hynix do żadnego typu płatności gotówkowych w przyszłości, co miałoby miejsce w przypadku instrumentów dłużnych.

(62)

(59)

Jak wyjaśniono w powyższym motywie 61, pełna kwota konwersji została uwzględniona jako korzyść uzyskana przez Hynix w związku z tym środkiem. Wskazane subsydium przynosi znaczące jednorazowe korzyści, zważywszy, zgodnie z powyższym opisem, że metoda rozłożenia tego środka na okres pięcioletni została uznana za właściwą.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 35 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1230) (1)

 • Dz. U. L96 - 29 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „Bt 63” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1208) (1)

 • Dz. U. L96 - 15 z 20089.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (1)

 • Dz. U. L96 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.