Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. uchylające cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 16

Wykup długu za gotówkę

(66)

Chociaż istniały pewne dowody na wywieranie nacisku przez KEB i Hynix na niektórych innych pożyczkodawców oraz na to, że BOE nie był w stanie pozyskać finansowania od niezależnych kredytodawców, nie można potwierdzić, że zapewnione finansowanie było w rzeczywistości subsydium stanowiącym podstawę środków wyrównawczych. Stwierdzenie, że RRK powierzył lub nakazał koreańskim bankom udzielenie finansowania nie jest wystarczające. Aby ustalić istnienie subsydium stanowiącego podstawę środków wyrównawczych w okolicznościach opisanych przez przemysł wspólnotowy, należy wykazać, że RRK powierzył i nakazał BOE zakup Hydis. Nawet jeżeli warunki finansowania oferowane przez banki koreańskie były preferencyjne, BOE przejął dług wynoszący 188 mln USD i uregulował gotówką pozostałą część ceny zakupu; nie ma zatem dowodów na to, że RRK powierzył i nakazał BOE podjęcie działań. W każdym razie finansowanie zostało przekazane BOE-Hydis i nie ma dowodów na to, że Hynix uzyskał korzyści. W związku z powyższym wynoszące 188 mln USD pożyczki, które banki koreańskie udzieliły BOE-Hydis, nie są uważane za subsydium w rozumieniu art. 2 rozporządzenia podstawowego.


W październiku 2004 r. Hynix wykorzystał wpływy ze sprzedaży aktywów System IC do realizacji zatwierdzonego przez CFIC planu wykupu długu za gotówkę, zgodnie z którym Hynix miał wykupić z dyskontem dług od swoich wierzycieli. W rzeczywistości Hynix zaproponował wcześniej spłatę zadłużenia, ale po obniżonej stopie. Drugi wykup długu za gotówkę nastąpił w grudniu 2004 r. Przemysł wspólnotowy twierdził, że ten dyskontowany wykup długu za gotówkę reprezentował subsydium stanowiące podstawę środków wyrównawczych.

(70)

Wierzyciele pragnący uczestniczyć w wykupie długu za gotówkę zgodzili się, że Hynix spłaci 70 % należnego im niezabezpieczonego długu i 96 % długu zabezpieczonego. Stopa dyskontowa dla długu niezabezpieczonego została obniżona do 21,84 % w ramach grudniowego wykupu długu za gotówkę.

(71)

Sprzedaż systemu IC

(67)

Zgodnie z warunkami nowej restrukturyzacji w październiku 2004 r. Hynix sprzedał za 954,3 mld KRW aktywa System IC konsorcjum prowadzonemu

Dostępne informacje wskazują, że uczestnictwo w omawianym wykupie było dobrowolne. Ponadto nie ma dowodów na to, że zachowanie uczestniczących wierzycieli było nieracjonalne z komercyjnego punktu widzenia, ponieważ dyskonto niezabezpieczonego długu zostało wyrównane wcześniejszą spłatą, tj. wartością pieniądza w czasie. Dlatego też dyskontowany wykup długu za gotówkę nie jest uważany za subsydium w rozumieniu art. 2 rozporządzenia podstawowego.

9.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/11

Preferencyjne traktowanie podatkowe

(72)

Przemysł wspólnotowy twierdził, że RRK przyznał preferencyjne traktowanie podatkowe Hynix, nie wymagając od niego uznania nadwyżek z konwersji długu na kapitał w ramach nowej restrukturyzacji jako dochodu. Mimo że straty Hynix w 2003 r. były tak duże, że nie musiałoby ono uiścić podatku dochodowego od osób prawnych, nawet jeżeli uznałoby nadwyżkę z konwersji jako dochód; przemysł wspólnotowy stwierdził, że Hynix uzyskał korzyści, ponieważ nie uznając nadwyżek, nie obniżył strat z lat ubiegłych, które mógł następnie odliczyć od nadwyżek podlegających opodatkowaniu w 2005 r., gdy przedsiębiorstwo stało się rentowne.

traktowaniem podatkowym zostały już wzięte pod uwagę, a równoważenie ich stanowiłoby podwójne liczenie. Dlatego też traktowanie podatkowe zastosowane przez RRK w odniesieniu do konwersji długu na kapitał dotyczącej Hynix nie jest uważane za subsydium w rozumieniu art. 2 rozporządzenia podstawowego.

Refinansowanie z lipca 2005 r.

(75)

(73)

Rzekome preferencyjne traktowanie podatkowe wynika z odroczenia zmian w prawie, które zobowiązałyby przedsiębiorstwa przechodzące dobrowolną restrukturyzację, takie jak Hynix, do uznania nadwyżek z konwersji długu na kapitał za podlegający opodatkowaniu dochód.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 35 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1230) (1)

 • Dz. U. L96 - 29 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „Bt 63” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1208) (1)

 • Dz. U. L96 - 15 z 20089.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (1)

 • Dz. U. L96 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.