Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. uchylające cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 16

Mając na uwadze, że wymienione środki wprowadzono w ramach dochodzenia pierwotnego względem jednorazowego subsydium rozłożonego w ustalonym okresie oraz że taki okres rozpoczyna się z dniem faktycznego otrzymania korzyści, należy uznać, iż środki te wprowadzone rozporządzeniem w sprawie ceł ostatecznych wygasły w dniu 1 stycznia 2006 r. Ponieważ refinansowanie długu i konwersja odsetek w dług główny z grudnia 2002 r. przestały przynosić korzyści Hynix w dniu 13 lipca 2005 r. oraz zważywszy, że konwersja długu na kapitał z grudnia 2002 r. wygasła w dniu 31 grudnia 2007 r., należy uchylić wymienione środki z mocą od dnia 31 grudnia 2007 r. oraz zakończyć postępowanie.


(78)

L 96/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.4.2008

(79)

W konsekwencji należy zwrócić lub umorzyć ostateczne cła wyrównawcze zapłacone lub zaksięgowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1480/2003 w odniesieniu do przywozu niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim) wykonanych z zastosowaniem odmian procesu technologicznego metal-tlenek-półprzewodnik (MOS), włączając typy komplementarne MOS (CMOS), wszystkich typów, gęstości, odmian, bez względu na szybkość dostępu, konfigurację, obudowę lub obramowanie itp. pochodzących z Republiki Korei i dopuszczonych do swobodnego obrotu od dnia 31 grudnia 2007 r. Hynix, RRK, przemysł wspólnotowy i wszystkie inne zainteresowane strony zostały poinformowane o zasadniczych faktach i ustaleniach, na podstawie których zaleca się uchylenie obowiązujących środków i zakończenie postępowania, oraz miały możliwość przedstawienia uwag. W stosownych przypadkach uwagi te zostały rozpatrzone w motywach niniejszego rozporządzenia, które dotyczyły konkretnych kwestii. Wniosek o zwrot lub umorzenie płatności należy złożyć do krajowych organów celnych zgodnie z obowiązującym prawodawstwem celnym. W swoich uwagach przemysł wspólnotowy stwierdził również, że środki powinny obowiązywać do czasu ich wygaśnięcia w sierpniu 2008 r., tj. pięć lat po wprowadzeniu ostatecznych środków w celu zrównoważenia subsydium stanowiącego podstawę dla środków wyrównawczych i w celu poparcia tego wniosku podał odesłanie do art. 19 rozporządzenia podstawowego. Jednakże w art. 19 przewidziano m.in. możliwość uchylenia środków, jeżeli nie są one już konieczne do zrównoważenia subsydium. Ponadto w art. 15 rozporządzenia podstawowego określającym podstawę wprowadzenia środków wskazano, że środki mogą być wprowadzone i, analogicznie, utrzymane, chyba że „subsydium lub

subsydia są wycofane lub wykazano, że subsydia nie przynoszą żądanej korzyści eksporterom”. Ponieważ wynik dochodzenia wskazuje, iż subsydia przyznane Hynix nie przynoszą już korzyści, wymienione środki nie mogą być utrzymane, a wniosek przemysłu wspólnotowego należy oddalić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym postanawia się o zakończeniu postępowania i uchyleniu od dnia 31 grudnia 2007 r. cła wyrównawczego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 1480/2003 na przywóz niektórych elektronicznych układów scalonych znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim) wykonanych z zastosowaniem odmian procesu technologicznego metal-tlenek-półprzewodnik (MOS), włączając typy komplementarne MOS (CMOS), wszystkich typów, gęstości, odmian, bez względu na szybkość dostępu, konfigurację, obudowę lub obramowanie itp. pochodzących z Republiki Korei. Artykuł 2 Ostateczne cła wyrównawcze zapłacone lub zaksięgowane zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1480/2003 od dnia 31 grudnia 2007 r. są zwracane lub umarzane zgodnie z art. 236 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1). Wniosek o zwrot lub umorzenie płatności składa się do krajowych organów celnych zgodnie z obowiązującym prawodawstwem celnym. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(80)

(81)

(82)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 7 kwietnia 2008 r. W imieniu Rady

R. ŽERJAV

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, s. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 35 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1230) (1)

 • Dz. U. L96 - 29 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „Bt 63” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1208) (1)

 • Dz. U. L96 - 15 z 20089.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (1)

 • Dz. U. L96 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.