Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. uchylające cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 16

9.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/3

(13)

Wszystkie wymienione powyżej środki były środkami ad hoc. Z wyjątkiem powyższej lit. e), wszystkie zbadane środki zostały przedsięwzięte przez banki/instytucje będące wierzycielami Hynix, rzekomo pod kierunkiem RRK. Sytuacja, w której „władze publiczne […] wniosły wkład finansowy” w rozumieniu art. 2 rozporządzenia podstawowego, jest, podobnie jak w pierwotnym dochodzeniu, podstawową kwestią rozpatrywaną w obecnym postępowaniu i w związku z tym należy niniejszym przypomnieć motywy 9 do 15 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych.


III. Nowa restrukturyzacja

(16)

W październiku 2001 r. CFIC przyjęła plan normalizacji gospodarczej mający na celu uzdrowienie sytuacji przedsiębiorstwa. CFIC składała się z banków i innych instytucji będących wierzycielami Hynix. Decyzja CFIC została podjęta większością 75 % głosów. Prawo głosu poszczególnych instytucji zostało określone zgodnie ze zobowiązaniami Hynix w stosunku do każdej z nich. Hynix podlegał przepisom ustawy o promocji restrukturyzacji zadłużenia firm (Corporate Restructuring Promotion Act – „CRPA”) i jako taki był faktycznie pod kontrolą swoich wierzycieli. CFIC podjęła decyzję o sprzedaży stronie trzeciej całego przedsiębiorstwa lub jego części. W grudniu 2002 r. komitet restrukturyzacji, będący podkomitetem CFIC, rozpoczął negocjacje z Micron Technology Inc., które trwały pięć miesięcy. Strony podpisały protokół ustaleń, ale warunki sprzedaży zostały ostatecznie odrzucone przez zarząd Hynix. W maju 2002 r. CFIC przedsięwzięła kolejny środek, zważywszy na dalsze pogarszanie się finansów Hynix i zleciła kilku zewnętrznym doradcom, w tym Deutsche Bank („DB”), Morgan Stanley Dean Witter, Deloitte & Touche oraz A. D. Littre, przeprowadzenie analizy tego przedsiębiorstwa oraz opracowanie planu ratunkowego. KEB – główny wierzyciel pełniący obowiązki przewodniczącego CFIC – wraz z wymienionymi doradcami przeprowadzili gruntowną analizę Hynix w listopadzie 2002 r. Wynikające z niej sprawozdanie, opracowane przez Deutsche Bank i KEB („sprawozdanie DB”), zostało przedłożone CFIC. W dniu 30 grudnia 2002 r. CFIC podjęła decyzję o przeprowadzeniu całkowitej reorganizacji przedsiębiorstwa i jego sprzedaży zgodnie z wytycznymi sprawozdania DB. Reorganizacja przedsiębiorstwa wiązała się z restrukturyzacją, która obejmowała: — konwersję długu na kapitał zakładowy w wysokości 1 861,5 mld KRW, — obniżenie kapitału spółki w stosunku 21:1, — refinansowanie długu w wysokości 3 293 mld KRW, oraz — zmiany warunków płatności odsetek i refinansowania długu. IV. Opis środków (i) Konwersja długu na kapitał zakładowy

(17)

II. Sytuacja finansowa Hynix po pierwotnym dochodzeniu

(14)

Pomimo istotnego wsparcia finansowego otrzymanego przez Hynix w 2001 r. jego sytuacja finansowa nie poprawiła się i w 2002 r. Standard & Poor utrzymywał rating tego przedsiębiorstwa na poziomie „selektywnego niewywiązywania się z płatności” („selective default”). Hynix odnotował stratę 1,03 bln KRW w pierwszych dziewięciu miesiącach 2002 r.; kwestią oczywistą był brak możliwości spłaty jakichkolwiek wymagalnych długów. Jego wskaźniki, określone na podstawie sprawozdania finansowego za 2002 r., wskazują, że przedsiębiorstwo nie mogło pokryć bieżących zobowiązań aktywami obrotowymi, nie było w stanie pokryć kosztów odsetek zyskami, było finansowane w większym stopniu za pomocą długów niż kapitału własnego oraz odnotowało wysokie straty netto. Chociaż pomoc finansowa z października 2001 r. przyniosła pewne rezultaty, przedsiębiorstwo wciąż borykało się z dużymi trudnościami. W sprawozdaniu sporządzonym we wrześniu 2002 r. przez Morgan Stanley Dean Witter – jednego z zewnętrznych doradców Hynix - wskazano, że jest bardzo wątpliwe, by przedsiębiorstwo to było w stanie „zgromadzić wystarczające środki pieniężne w nadchodzących dwóch latach, aby spłacić wymagalne długi” lub „zwiększyć moce produkcyjne oraz finansować modernizację technologiczną i B+R konieczne dla utrzymania pozycji konkurencyjnego producenta DRAM”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 35 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1230) (1)

 • Dz. U. L96 - 29 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „Bt 63” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1208) (1)

 • Dz. U. L96 - 15 z 20089.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (1)

 • Dz. U. L96 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.