Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. uchylające cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 16

(46)

Ponieważ środki obejmujące nową restrukturyzację zostały podjęte wyłącznie w odniesieniu do Hynix, refinansowanie długu, konwersja odsetek w dług główny i konwersja długu na kapitał zakładowy są uważane za środki szczególne w rozumieniu art. 3 rozporządzenia podstawowego. X. Obliczanie kwoty korzyści (i) Okres istnienia korzyści

(47) (43)

W każdym przypadku Hynix podczas przeprowadzania nowej restrukturyzacji, zgodnie z opisem w powyższym motywie 14, znajdował się w dramatycznej sytuacji finansowej i jasne było, że przedsiębiorstwo to nie mogło obsłużyć swojego zadłużenia. W konsekwencji rynek nie oferował żadnego finansowania, co wyraźnie wynika z oświadczeń doradców finansowych wskazanych w powyższych motywach 14 i 15. O ile sprawozdanie DB określa sposoby minimalizacji strat przez wierzycieli Hynix, nie zawiera ono żadnych wskazówek uzasadniających pożyczki lub inwestycje rynkowe na rzecz firmy Hynix, która selektywnie nie wywiązuje się z płatności. Dlatego też inne dostępne dane dotyczące pozycji Hynix i sytuacji rynkowej potwierdzają, że sprawozdanie DB nie zawiera żadnych uzasadnionych odpowiedzi na pytanie, czy inwestor rynkowy oceniłby proponowane inwestycje w Hynix jako opłacalne.


Zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego kwota subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych jest wyliczona w kategoriach korzyści dla odbiorcy, których istnienie stwierdzono w okresie prowadzenia dochodzenia w sprawie subsydiowania. Kwota długu równa wartości konwersji na kapitał została przesunięta z pozycji dotyczącej pożyczek i zaksięgowana jako korekta kapitału w momencie podjęcia decyzji o restrukturyzacji w dniu 30 grudnia 2002 r. (uwaga nr 14 w sprawozdaniu finansowym Hynix). Podobnie, tego samego dnia Hynix został zwolniony z odpowiedzialności za płatność odsetek dotyczących omawianego długu. Przemysł wspólnotowy twierdził, że Hynix nie uzyskał korzyści z nowej restrukturyzacji do dnia 13 kwietnia 2003 r., kiedy akcje zostały faktycznie wystawione na wierzycieli. Z drugiej strony przedsiębiorstwo to utrzymywało, że rzeczywistą datą uzyskania korzyści jest grudzień 2002 r., ponieważ był to termin podjęcia decyzji o zatwierdzeniu restrukturyzacji przez wierzycieli oraz termin zwolnienia Hynix z odpowiedzialności w zakresie jego długu. Ponieważ panel ds. DRAM w ramach Organu ds. Rozstrzygania Sporów stwierdził, iż korzyści wynikające z subsydium muszą być postrzegane z punktu widzenia odbiorcy, a przedsiębiorstwo od daty podjęcia decyzji o przeprowadzeniu nowej restrukturyzacji nie miało już obowiązku w zakresie zadłużenia u wierzycieli, uważa się, że faktyczną datą uzyskania korzyści przez Hynix był dzień 30 grudnia 2002 r. (ii) Podstawa obliczeń Refinansowanie długu i zmiany stopy procentowej i warunków płatności

(48)

(44)

Ponadto niezależnie od kwestii przebiegu wydarzeń, jaki mógł nastąpić w 2002 r., zważywszy na panującą wtedy sytuację, bezsporne jest, że Hynix znalazł się w opisywanym położeniu z powodu nieracjonalnych z punku widzenie gospodarczego decyzji dotyczących inwestycji i pożyczek podejmowanych przez lub w imieniu RRK w 2001 r., a których oddziaływanie miało miejsce w 2002 r. i w okresie późniejszym. Wyraźnym celem nowej restrukturyzacji było ponowne finansowanie Hynix i nie można tego faktu oddzielić od początkowego wsparcia w 2001 r. Oba wskazane działania są nierozerwalnie powiązane. Innymi słowy – refinansowanie długu istniejących wierzycieli za pomocą środka wprowadzonego w 2002 r. stało się konieczne wyłącznie z powodu nieracjonalnego charakteru i niepowodzenia wcześniejszej restrukturyzacji. W związku z powyższym rozwiązanie proponowane w sprawozdaniu DB było wykonalne wyłącznie dzięki środkom wprowadzonym w 2001 r. Niemożliwe jest traktowanie proponowanego przebiegu wydarzeń jako standardu rynkowego, jeżeli stanowi on kontynuację uprzednich nieuzasadnionych rządowych decyzji inwestycyjnych. Również z tego powodu sprawozdanie DB nie udziela uzasadnionej odpowiedzi na pytanie, czy inwestor rynkowy oceniłby proponowane inwestycje w Hynix jako opłacalne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 35 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1230) (1)

 • Dz. U. L96 - 29 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „Bt 63” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1208) (1)

 • Dz. U. L96 - 15 z 20089.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (1)

 • Dz. U. L96 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.