Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. uchylające cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1

Strona 1 z 16
9.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 320/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. uchylające cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


w sprawie ceł tymczasowych”) poprzedziło rozporządzenie w sprawie ceł ostatecznych.

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 19, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

W następstwie sprawozdania przyjętego przez Organ Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu (4) („Sprawozdanie panelu ds. DRAM WE-Korea”) Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 584/2006 (5) wdrażające zalecenia zawarte w sprawozdaniu panelu i obniżające ostateczne cło wyrównawcze do 32,9 % („rozporządzenie w sprawie wdrożenia zaleceń”). II. Wszczęcie z okresowego urzędu częściowego przeglądu

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

I. Obowiązujące środki

(1)

Rada nałożyła, rozporządzeniem Rady (WE) nr 1480/2003 (2) („rozporządzenie w sprawie ceł ostatecznych”) ostateczne cło wyrównawcze w wysokości 34,8 % na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięci DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei i produkowanych przez wszystkie przedsiębiorstwa z wyjątkiem Samsung Electronics Co., Ltd („Samsung”), w stosunku do którego ustanowiono stawkę cła w wysokości 0 %. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięci DRAM (pamięci dynamicznych o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei (3) („rozporządzenie

Producenci wspólnotowi Micron Europe Ltd oraz Qimonda AG (dawniej – Infineon Technologies AG) dostarczyli Komisji dowody prima facie wskazujące, że Hynix Semiconductor Inc. („Hynix”) otrzymał dodatkowe subsydia po okresie objętym pierwotnym dochodzeniem. Ponadto Hynix złożył wniosek o częściowy przegląd okresowy, twierdząc, że subsydia stanowiące podstawę dla środków wyrównawczych wprowadzonych w wyniku pierwotnego dochodzenia już nie istnieją. Mając na uwadze powyższe oświadczenia, Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania z urzędu. III. Dochodzenie

(4)

(5)

Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, Komisja ogłosiła w dniu 18 marca 2006 r., w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (6), wszczęcie z urzędu częściowego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego.

(1) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 12). 2) Dz.U. L 212 z 22.8.2003, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 2116/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 7). (3) Dz.U. L 102 z 24.4.2003, s. 7.

(4) WT/DS299/R European Communities – Countervailing Measures on Dynamic Random Access Memory Chips from Korea (Wspólnoty Europejskie – środki wyrównawcze dotyczące pochodzących z Korei chipów DRAM), przyjęte w dniu 3 sierpnia 2005 r. (5) Dz.U. L 103 z 12.4.2006, s. 1. (6) Dz.U. C 67 z 18.3.2006, s. 16.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 35 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1230) (1)

 • Dz. U. L96 - 29 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „Bt 63” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1208) (1)

 • Dz. U. L96 - 15 z 20089.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (1)

 • Dz. U. L96 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.