Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 97 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 97 POZ 1

Strona 1 z 13
9.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 157 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu


(4)

program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, program na rzecz uczenia się przez całe życie oraz poprzez fundusze strukturalne. Należy ustanowić nową inicjatywę na szczeblu Wspólnoty — Europejski Instytut Innowacji i Technologii (zwany dalej „EIT”), która będzie stanowiła uzupełnienie dotychczasowych polityk i inicjatyw wspólnotowych i krajowych poprzez wspieranie w całej Unii Europejskiej integracji trójkąta wiedzy, tj. szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Na posiedzeniu w dniach 15 i 16 czerwca 2006 r. Rada Europejska zwróciła się do Komisji o przygotowanie formalnego wniosku w sprawie ustanowienia EIT i o przedłożenie go jesienią 2006 r. EIT powinien mieć na celu przede wszystkim przyczynianie się do rozwoju potencjału innowacyjnego Wspólnoty i państw członkowskich przez zintegrowanie szkolnictwa wyższego oraz działalności badawczej i innowacyjnej przy zachowaniu najwyższych standardów. Przez prowadzenie tych działań EIT powinien ułatwiać i usprawniać tworzenie sieci i współpracę oraz powinien tworzyć synergię między środowiskami innowacyjnymi w Europie. Działania EIT powinny być odpowiedzią na strategiczne długoterminowe wyzwania w zakresie innowacji w Europie, zwłaszcza w dziedzinach trans- lub interdyscyplinarnych, wraz z tymi, które zostały już określone na szczeblu europejskim. W ten sposób EIT powinien promować okresowy dialog ze społeczeństwem obywatelskim. EIT powinien traktować jako priorytet transfer działalności edukacyjnej na poziomie szkół wyższych, badawczej oraz innowacyjnej do kręgów gospodarczych i zastosowań komercyjnych, a także wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, firm funkcjonujących w formule spinn-off oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

W agendzie lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia podkreślono potrzebę stworzenia atrakcyjnych warunków dla inwestowania w wiedzę i innowacje w Europie, w celu zwiększenia konkurencyjności, tempa wzrostu gospodarczego i poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej. Państwa członkowskie ponoszą główną odpowiedzialność za utrzymanie silnej, konkurencyjnej i innowacyjnej europejskiej bazy przemysłowej. Jednak charakter i skala wyzwania związanego z innowacyjnością w Unii Europejskiej wymagają również podjęcia działań na szczeblu wspólnotowym. Wspólnota powinna zapewniać wsparcie na rzecz promowania innowacji, w szczególności poprzez siódmy

(6)

(2)

(7)

(3)

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 28. (2) Dz.U. C 146 z 30.6.2007, s. 27. (3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz.U. C 52 E z 26.2.2008, s. 7) i stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2008 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

(8)

L 97/2

(9)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.4.2008

EIT powinien działać przede wszystkim na zasadzie niezależnych, opartych na kryterium doskonałości partnerstw instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji badawczych, przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron w postaci trwałych, zdolnych do samodzielnego utrzymania się w długiej perspektywie strategicznych sieci współpracy w zakresie innowacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 97 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 85 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 301/2008 z dnia 17 marca 2008 r. dostosowujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1)

 • Dz. U. L97 - 72 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1)

 • Dz. U. L97 - 67 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 299/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L97 - 64 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 298/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L97 - 62 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 297/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L97 - 60 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 296/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L97 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.