Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 97 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 97 POZ 13

Strona 1 z 29
9.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/13

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw

(przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu


stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

w obszarach bieżącej polityki, a także dodatkowych wymogów wynikających z nowych inicjatyw polityki Wspólnoty, z dokonywanego na bieżąco przeglądu priorytetów statystycznych oraz zasadności sporządzanych statystyk, mając na względzie najlepsze wykorzystanie dostępnych zasobów i zminimalizowanie obciążenia respondentów. Należy zwrócić szczególną uwagę na wpływ polityki wspólnotowej w dziedzinie energii i środowiska, np. takich jak w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (6) w sprawie REACH na działalność gospodarczą. Należy zachęcać krajowe instytuty statystyczne do współpracy i wymiany wzorców w celu zagwarantowania skuteczniejszego wykorzystania źródeł danych administracyjnych.

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (3) zostało wielokrotnie i w sposób znaczący zmienione (4). Ze względu na dalsze zmiany wprowadzane do tego rozporządzenia stosowne przepisy powinny zostać przekształcone w celu zachowania przejrzystości oraz ich racjonalizacji. Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 58/97 ustanowiło wspólne ramy dla gromadzenia, opracowywania, przekazywania oraz oceny statystyk Wspólnoty dotyczących struktury, działalności, konkurencyjności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw we Wspólnocie. Na mocy decyzji nr 2367/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2003–2007 (5) przyjęto program, który kieruje się głównymi priorytetami polityki Wspólnoty w zakresie unii gospodarczej i walutowej, rozszerzenia Unii Europejskiej i konkurencyjności, polityki regionalnej, zrównoważonego rozwoju oraz agendy społecznej. Statystyki dotyczące działalności gospodarczej stanowią podstawową część wymienionego programu. Niniejsze rozporządzenie powinno przewidywać kontynuację istniejącego wsparcia statystycznego dla decyzji

(2)

(3)

Wzrasta zapotrzebowanie na dane odnoszące się do usług, w szczególności usług dla przedsiębiorstw. Statystyki są potrzebne w przypadku sporządzania analiz gospodarczych i formułowania polityki w odniesieniu do najbardziej dynamicznych sektorów nowoczesnej gospodarki, w szczególności w zakresie jej potencjału wzrostu i zdolności do tworzenia nowych miejsc pracy. Rada Europejska na posiedzeniu w Lizbonie w dniach 23 i 24 marca 2000 r. podkreśliła znaczenie usług. Pomiar obrotów w podziale na poszczególne produkty usługowe jest koniecznym warunkiem dla właściwego zrozumienia roli usług w gospodarce. Rada Europejska na posiedzeniu w Sztokholmie w dniach 23 i 24 marca 2001 r. stwierdziła, że utworzenie skutecznie funkcjonującego rynku wewnętrznego dla usług jest jednym z najważniejszych priorytetów Europy. Statystyki dotyczące transgranicznego handlu poszczególnymi produktami usługowymi są konieczne do celów monitoringu funkcjonowania wewnętrznego rynku dla usług, oceny konkurencyjności usług oraz oceny wpływu stosowania barier w handlu usługami.

(6)

(4)

(1) Dz.U. C 318 z 23.12.2006, s. 78. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U. C 27 E z 31.1.2008, s. 139) i decyzja Rady z dnia 14 lutego 2008 r. (3) Dz.U. L 14 z 17.1.1997, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1). (4) Zob. załącznik X. (5) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 1. Decyzja zmieniona decyzją nr 787/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 12).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 97 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 85 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 301/2008 z dnia 17 marca 2008 r. dostosowujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1)

 • Dz. U. L97 - 72 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1)

 • Dz. U. L97 - 67 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 299/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L97 - 64 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 298/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L97 - 62 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 297/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L97 - 60 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 296/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L97 - 1 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.