Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 97 POZ 85

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 301/2008 z dnia 17 marca 2008 r. dostosowujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1)

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 97 POZ 85

9.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/85

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 301/2008 z dnia 17 marca 2008 r. dostosowujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 57 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Istnieje konieczność, ze względu na przystąpienie w 2004 r. nowych państw członkowskich, uzupełnienia wykazu terytoriów w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 w celu włączenia do tego wykazu wszystkich państw członkowskich. W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 882/2004,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dniu po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2004 r. w odniesieniu do terytorium Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) ustanawia zharmonizowane ramy ogólnych zasad dotyczących organizacji kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. Kontrole te stosuje się wobec wywozu do Wspólnoty, wprowadzania do obrotu we Wspólnocie oraz do wprowadzenia z krajów trzecich na terytoria określone w załączniku I do rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2008 r. W imieniu Rady

I. JARC

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 180/2008 (Dz.U. L 56 z 29.2.2008, s. 4).

L 97/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.4.2008

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I TERYTORIA OKREŚLONE W ART. 2 UST. 15

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Terytorium Królestwa Belgii Terytorium Republiki Bułgarii Terytorium Republiki Czeskiej Terytorium Królestwa Danii z wyjątkiem Wysp Owczych oraz Grenlandii Terytorium Republiki Federalnej Niemiec Terytorium Republiki Estońskiej Terytorium Irlandii Terytorium Republiki Greckiej Terytorium Królestwa Hiszpanii z wyjątkiem Ceuty i Melilli

10. Terytorium Republiki Francuskiej 11. Terytorium Republiki Włoskiej 12. Terytorium Republiki Cypryjskiej 13. Terytorium Republiki Łotewskiej 14. Terytorium Republiki Litewskiej 15. Terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga 16. Terytorium Republiki Węgierskiej 17. Terytorium Republiki Malty 18. Terytorium Królestwa Niderlandów w Europie 19. Terytorium Republiki Austrii 20. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 21. Terytorium Republiki Portugalskiej 22. Terytorium Rumunii 23. Terytorium Republiki Słowenii 24. Terytorium Republiki Słowackiej 25. Terytorium Republiki Finlandii 26. Terytorium Królestwa Szwecji 27. Terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 97 POZ 85 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L97 - 72 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1)

 • Dz. U. L97 - 67 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 299/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L97 - 64 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 298/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L97 - 62 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 297/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L97 - 60 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 296/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L97 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L97 - 1 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.