Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1235)

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 16

Strona 1 z 2
L 98/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.4.2008

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1235)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2008/293/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 W decyzji 2006/784/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 akapit pierwszy dodaje się następujące lit. f) i g): „f) przyrząd określany jako »CSB Image-Meater« oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 6 załącznika; g) przyrząd określany jako »VCS 2000« oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 7 załącznika.”; 2) w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Decyzja Komisji 2006/784/WE (2) zatwierdza pięć metod (Capteur Gras/Maigre – Sydel (CGM), CSB Ultra-Meater, metodę ręczną (ZP), Autofom, UltraFom 300) klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji. Francja skierowała do Komisji wniosek o zatwierdzenie dwóch nowych metod klasyfikacji tusz wieprzowych oraz przedstawiła w drugiej części protokołu wyniki próbnego rozbioru przewidzianego w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (3). Analiza tego wniosku wykazała, że warunki dla zatwierdzenia tych metod klasyfikacji zostały spełnione. Należy zatem 2006/784/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

(4)

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, s. 5). (2) Dz.U. L 318 z 17.11.2006, s. 27. Decyzja zmieniona decyzją 2007/510/WE (Dz.U. L 187 z 19.7.2007, s. 47). (3) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, s. 39. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1197/2006 (Dz.U. L 217 z 8.8.2006, s. 6).

10.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/17

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 2006/784/WE dodaje się części 6 i 7 w brzmieniu: „CZĘŚĆ 6 CSB Image-Meater 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako »CSB Image-Meater«. 2. CSB Image-Meater składa się w szczególności z kamery wideo, komputera osobistego wyposażonego w kartę graficzną, ekranu, drukarki, mechanizmu sterującego, mechanizmu analizującego i interfejsów. Wszystkie jedenaście zmiennych Image-Meater mierzy się przy linii środkowej: mierzone wartości przekształcane są w szacunkową procentową zawartość chudego mięsa przez jednostkę centralną. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: Ŷ = 64,40 – 0,129 G – 0,187 MG – 0,068 VaG + 0,003 VbG – 0,368 EG + 0,036 V + 0,032 MV – 0,024 VaV + 0,034 VbV – 0,024 VcV + 0,022 VdV w którym: Ŷ G = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy, = grubość słoniny według metody ZP: minimalna grubość słoniny (włącznie ze skórą) nad mięśniem gluteus medius (w milimetrach),

MG = średnia grubość słoniny nad mięśniem gluteus medius (w milimetrach), VaG = średnia grubość słoniny nad kręgiem lędźwiowym »a« (w milimetrach), VbG = średnia grubość słoniny nad kręgiem lędźwiowym »b« (w milimetrach), EG = średnia grubość słoniny zewnętrznej warstwy tłuszczu podskórnego nad kręgami lędźwiowymi od »a« do »d« (w milimetrach), = grubość mięśnia według metody ZP: minimalna grubość mięśnia między przednim końcem mięśnia gluteus medius a grzbietową częścią kanału rdzenia (w milimetrach),

V

MV = średnia grubość mięśni lędźwiowych i gluteus medius (w milimetrach), VaV = średnia grubość mięśni nad kręgiem lędźwiowym »a« (w milimetrach), VbV = średnia grubość mięśni nad kręgiem lędźwiowym »b« (w milimetrach), VcV = średnia grubość mięśni nad kręgiem lędźwiowym »c« (w milimetrach), VdV = średnia grubość mięśni nad kręgiem lędźwiowym »d« (w milimetrach). Niniejszy wzór dotyczy tusz ważących pomiędzy 45 a 125 kilogramów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 28 z 200810.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 283/2008 z dnia 27 marca 2008 r. zastępującego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (  Dz.U. L 86 z 28.3.2008)

 • Dz. U. L98 - 24 z 200810.4.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zezwoleń na usługi łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1257) (1)

 • Dz. U. L98 - 19 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1256) (1)

 • Dz. U. L98 - 14 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. stanowiąca, że Morze Czarne i systemy rzeczne z nim połączone nie są wodami, w których węgorz europejski występuje naturalnie do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1217)

 • Dz. U. L98 - 11 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1005) (1)

 • Dz. U. L98 - 5 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające uaktualnione procedury prowadzenia inspekcji Komisji w zakresie bezpieczeństwa morskiego (1)

 • Dz. U. L98 - 3 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L98 - 1 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.