Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 19 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1256) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 19 - Strona 2

Strona 2 z 4

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1. (2) COM(2005) 229 wersja ostateczna z 1.6.2005.

(3) Mandat dla CEPT dotyczący usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych, 12.10.2006. (4) Sprawozdanie CEPT dla Komisji Europejskiej w odpowiedzi na mandat WE dotyczący usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (MCA), 30.3.2007. (5) Zob. s. 24 niniejszego Dziennika Urzędowego. (6) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 717/2007 (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 32).


L 98/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.4.2008

(9)

Urządzenia dla usług MCA objętych niniejszą decyzją wchodzą w zakres dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady nr z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (1). Domniemaną zgodność z istotnymi wymogami dyrektywy 1999/5/WE urządzeń stosowanych w usługach MCA w Unii Europejskiej można dowieść w drodze zgodności ze zharmonizowaną normą ETSI EN 302 480 lub w drodze zastosowania innych procedur oceny zgodności określonych w dyrektywie 1999/5/WE.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Celem niniejszej decyzji jest harmonizacja technicznych warunków dostępności widma radiowego oraz jego skutecznego wykorzystania dla celów usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych we Wspólnocie.

(10)

Kwestie związane z bezpieczeństwem lotniczym mają nadrzędne znaczenie i żadne z postanowień niniejszej decyzji nie może stać w sprzeczności z zachowaniem warunków optymalnego poziomu bezpieczeństwa lotniczego.

Niniejszą decyzję stosuje się bez uszczerbku dla wszelkich pozostałych właściwych przepisów wspólnotowych, w szczególności przepisów rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 oraz zalecenia 2008/295/WE.

Artykuł 2 Dla celów niniejszej decyzji:

(11)

Usługi MCA mogą być świadczone wyłącznie pod warunkiem, że spełniają one wymogi bezpieczeństwa lotniczego, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami zdatności do lotu oraz stosownymi przepisami lotniczymi, a także wymogi w zakresie łączności elektronicznej. Certyfikaty zdatności do lotu ważne w całej Wspólnocie wydaje Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (EASA) na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiającego zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (2).

1) „usługi łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA)” oznaczają usługi łączności elektronicznej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. c) dyrektywy ramowej, świadczone przez przedsiębiorstwo w celu umożliwienia pasażerom linii lotniczych korzystania podczas lotu z publicznych sieci łączności bez nawiązywania bezpośrednich połączeń z ziemskimi sieciami ruchomymi;

2) „niepowodowanie zakłóceń i brak ochrony przed zakłóceniami” oznacza niepowodowanie żadnych szkodliwych zakłóceń żadnej służby radiokomunikacyjnej oraz brak możliwości żądania ochrony tych urządzeń przed szkodliwymi zakłóceniami wytwarzanymi przez służby radiokomunikacyjne;

(12)

Niniejsza decyzja nie dotyczy kwestii widma radiowego związanych z połączeniami pomiędzy statkami powietrznymi, satelitarną stacją kosmiczną a ziemią, które również są niezbędne do świadczenia usług MCA.

3) „stacja bazowa nadawczo-odbiorcza statku powietrznego (BTS statku powietrznego)” oznacza jedną lub kilka stacji łączności ruchomej znajdujących się na pokładzie statku powietrznego, wykorzystujących częstotliwości z zakresów i systemy określone w tabeli 1 załącznika;

(13)

W celu zapewnienia stałego dostosowania warunków określonych w niniejszej decyzji oraz wobec szybkich zmian w dziedzinie widma radiowego, krajowe organy administracji powinny w miarę możliwości monitorować wykorzystanie widma radiowego przez urządzenia do świadczenia usług MCA, na potrzeby aktywnego przeglądu niniejszej decyzji. Przegląd taki powinien uwzględniać postęp technologiczny i polegać na sprawdzeniu, czy pierwotne założenia dotyczące świadczenia usług MCA są nadal właściwe.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 19 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 28 z 200810.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 283/2008 z dnia 27 marca 2008 r. zastępującego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (  Dz.U. L 86 z 28.3.2008)

 • Dz. U. L98 - 24 z 200810.4.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zezwoleń na usługi łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1257) (1)

 • Dz. U. L98 - 16 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1235)

 • Dz. U. L98 - 14 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. stanowiąca, że Morze Czarne i systemy rzeczne z nim połączone nie są wodami, w których węgorz europejski występuje naturalnie do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1217)

 • Dz. U. L98 - 11 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1005) (1)

 • Dz. U. L98 - 5 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające uaktualnione procedury prowadzenia inspekcji Komisji w zakresie bezpieczeństwa morskiego (1)

 • Dz. U. L98 - 3 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L98 - 1 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.