Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 19 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1256) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 19 - Strona 3

Strona 3 z 4

4) „jednostka sterowania siecią (NCU)” oznacza urządzenie umieszczone na pokładzie statku powietrznego, które zapobiega wykrywaniu w kabinie statku powietrznego sygnałów przesyłanych przez systemy ruchomej łączności elektronicznej na ziemi, wymienione w tabeli 2 załącznika, poprzez podniesienie w kabinie poziomu szumu tła w pasmach odbioru łączności ruchomej.

Artykuł 3

(14)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Widma Radiowego,


(1) Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 10. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1). (2) Dz.U. L 243 z 27.9.2003, s. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 287/2008 (Dz.U. L 87 z 29.3.2008, s. 3).

Tak szybko jak to tylko możliwe, lecz nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszej decyzji, państwa członkowskie udostępniają, na zasadzie niepowodowania zakłóceń i braku ochrony przed zakłóceniami, na potrzeby usług MCA zakresy częstotliwości wymienione w tabeli 1 załącznika, pod warunkiem że usługi te spełniają warunki podane w załączniku.

10.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/21

Artykuł 4 Państwa członkowskie ustalają minimalną wysokość od ziemi dla wszelkich transmisji z systemu MCA działającego zgodnie z częścią 3 załącznika. Państwa członkowskie mogą narzucić większe minimalne wysokości dla usług MCA w przypadkach uzasadnionych krajowymi względami topograficznymi i warunkami rozbudowy sieci na ziemi. Informacje te, wraz z odpowiednim uzasadnieniem, zgłasza się Komisji w ciągu czterech miesięcy od momentu przyjęcia niniejszej decyzji i opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Państwa członkowskie kontrolują wykorzystanie widma radiowego na potrzeby usług MCA, w szczególności pod kątem

rzeczywistych i potencjalnych zakłóceń, a także w celu zapewnienia stałego dostosowania wszystkich warunków określonych w art. 3, oraz przekazują wyniki kontroli Komisji, aby, w razie konieczności, umożliwić terminowy przegląd niniejszej decyzji. Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji

L 98/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.4.2008

ZAŁĄCZNIK 1. ZAKRESY CZĘSTOTLIWOŚCI I SYSTEMY DOPUSZCZONE DLA USŁUG MCA Tabela 1

Rodzaj Częstotliwość System

GSM 1800

1 710–1 785 MHz i 1 805–1 880 MHz („pasmo 1 800 MHz”)

Zgodny z normami GSM opublikowanymi przez ETSI, w szczególności EN 301 502, EN 301 511 i EN 302 480, lub równoważnymi specyfikacjami.

2.

ZAPOBIEGANIE POŁĄCZENIOM RUCHOMYCH URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH Z SIECIAMI NA ZIEMI W czasie gdy świadczone są usługi MCA na pokładzie statku powietrznego, ruchome urządzenia końcowe odbierające w zakresach częstotliwości wymienionych w tabeli 2, muszą być zabezpieczone przez próbą rejestracji w sieciach ruchomych na ziemi.

Tabela 2

Zakres (MHz) Systemy na ziemi

460–470 921–960 1 805–1 880 2 110–2 170

CDMA2000, FLASH OFDM GSM, WCDMA GSM, WCDMA WCDMA

3.

PARAMETRY TECHNICZNE

3.1. Systemy MCA GSM 1800 (a) Zastępcza moc promieniowana izotropowo (e.i.r.p.), wytwarzana na zewnątrz statku powietrznego, przez NCU/BTS statku powietrznego Całkowita zastępcza moc promieniowana izotropowo, wytwarzana na zewnątrz statku powietrznego, przez NCU/BTS statku powietrznego, nie może przekroczyć:

Tabela 3

Maksymalna gęstość e.i.r.p. wytwarzana przez NCU/BTS statku powietrznego na zewnątrz statku powietrznego Wysokość od ziemi (m) 460–470 MHz dBm/1,25 MHz 921–960 MHz dBm/200 kHz 1 805–1 880 MHz dBm/200 kHz 2 110–2 170 MHz dBm/3,84 MHz

3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

– 17,0 – 14,5 – 12,6 – 11,0 – 9,6 – 8,5

– 19,0 – 16,5 – 14,5 – 12,9 – 11,6 – 10,5

– 13,0 – 10,5 – 8,5 – 6,9 – 5,6 – 4,4

1,0 3,5 5,4 7,0 8,3 9,5

10.4.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 19 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 28 z 200810.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 283/2008 z dnia 27 marca 2008 r. zastępującego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (  Dz.U. L 86 z 28.3.2008)

 • Dz. U. L98 - 24 z 200810.4.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zezwoleń na usługi łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1257) (1)

 • Dz. U. L98 - 16 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1235)

 • Dz. U. L98 - 14 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. stanowiąca, że Morze Czarne i systemy rzeczne z nim połączone nie są wodami, w których węgorz europejski występuje naturalnie do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1217)

 • Dz. U. L98 - 11 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1005) (1)

 • Dz. U. L98 - 5 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające uaktualnione procedury prowadzenia inspekcji Komisji w zakresie bezpieczeństwa morskiego (1)

 • Dz. U. L98 - 3 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L98 - 1 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.