Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1256) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 19

Strona 1 z 4
10.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1256)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/294/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

działające zgodnie z innymi normami i w innych zakresach częstotliwości.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 676/2002/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje: Ramy strategiczne i2010 (2) – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia – wspierają otwartą i konkurencyjną gospodarkę cyfrową w Unii Europejskiej oraz podkreślają znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych jako czynnika sprzyjającego integracji społecznej i podnoszącego jakość życia. Opracowanie dodatkowych środków łączności mogłoby korzystnie wpłynąć na wzrost wydajności i rozwój rynku telefonii ruchomej. Systemy łączności pokładowej mają z natury charakter ogólnoeuropejski, gdyż będą wykorzystywane głównie w trakcie lotów transgranicznych na terytorium Wspólnoty i poza jej granicami. Skoordynowane podejście mające na celu uregulowanie usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) wspierać będzie realizację celów jednolitego rynku.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji nr 676/2002/WE Komisja udzieliła mandatu (3) Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (dalej zwanej „CEPT”) do podjęcia wszelkich działań koniecznych do oceny szczegółowych kwestii dotyczących technicznej kompatybilności pomiędzy systemami GSM 1800 na pokładach statków powietrznych a licznymi potencjalnie zakłócanymi służbami radiowymi. Niniejsza decyzja wynika z badań technicznych przeprowadzonych przez CEPT na podstawie mandatu WE i przedstawionych w sprawozdaniu CEPT nr 016 (4).

(1)

(6)

System MCA ujęty w sprawozdaniu CEPT obejmuje jednostkę sterowania siecią (NCU) oraz stację bazową nadawczo-odbiorczą statku powietrznego (BTS statku powietrznego). System jest tak zaprojektowany, aby sygnały nadawane przez systemy łączności ruchomej na ziemi nie były wykrywalne w kabinie statku powietrznego, a urządzenia końcowe używane na pokładzie statku powietrznego nadawały tylko na minimalnym poziomie. Techniczne parametry dla NCU i BTS statku powietrznego pochodzą z modeli teoretycznych.

(2)

(7)

Widmo radiowe wykorzystywane przez ziemskie sieci ruchomej łączności elektronicznej wykracza poza zakres niniejszej decyzji. Kwestia ta będzie przedmiotem między innymi decyzji Komisji w sprawie harmonizacji pasm 900 MHz i 1 800 MHz dla systemów ziemskich zdolnych do świadczenia ogólnoeuropejskich usług łączności elektronicznej.

(3)

Harmonizacja zasad korzystania z widma radiowego w całej Wspólnocie ułatwi terminowe wdrożenie i upowszechnienie usług MCA na terytorium Wspólnoty.

(8)

(4)

Wprowadzenie komercyjnych usług MCA jest obecnie rozważane jedynie w odniesieniu do systemów GSM działających w zakresie 1 710–1 785 MHz dla łącza „uplink” (urządzenie końcowe nadaje, a stacja bazowa odbiera) oraz w zakresie 1 805–1 880 MHz dla łącza „downlink” (stacja bazowa nadaje, a urządzenie końcowe odbiera), zgodnie z normami ETSI EN 301 502 i EN 301 511. Jednak w przyszłości usługi te można rozszerzyć na inne publiczne ziemskie systemy łączności ruchomej,

Warunki wydawania zezwoleń na usługi MCA również wykraczają poza zakres niniejszej decyzji. Kwestia koordynacji krajowych warunków wydawania zezwoleń na usługi MCA znalazła się w zaleceniu Komisji 2008/295/WE (5) zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (6).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 28 z 200810.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 283/2008 z dnia 27 marca 2008 r. zastępującego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (  Dz.U. L 86 z 28.3.2008)

 • Dz. U. L98 - 24 z 200810.4.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zezwoleń na usługi łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1257) (1)

 • Dz. U. L98 - 16 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1235)

 • Dz. U. L98 - 14 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. stanowiąca, że Morze Czarne i systemy rzeczne z nim połączone nie są wodami, w których węgorz europejski występuje naturalnie do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1217)

 • Dz. U. L98 - 11 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1005) (1)

 • Dz. U. L98 - 5 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające uaktualnione procedury prowadzenia inspekcji Komisji w zakresie bezpieczeństwa morskiego (1)

 • Dz. U. L98 - 3 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L98 - 1 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.