Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 24

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zezwoleń na usługi łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1257) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 24

Strona 1 z 4
L 98/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.4.2008

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zezwoleń na usługi łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1257)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/295/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1,

(4)

Zgodnie z dyrektywą ramową krajowe organy regulacyjne w państwach członkowskich powinny wspierać rozwój rynku wewnętrznego poprzez, między innymi, usuwanie istniejących barier rynkowych w zakresie udostępniania sieci i usług łączności elektronicznej, zasobów i usług towarzyszących oraz usług łączności elektronicznej na szczeblu wspólnotowym oraz poprzez wspieranie tworzenia i rozwój transeuropejskich sieci i interoperacyjności usług ogólnoeuropejskich oraz połączeń między użytkownikami końcowymi.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Polityka UE w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego oraz inicjatywa i2010 kładą nacisk na korzyści wynikające z łatwego dostępu do informacji i zasobów komunikacyjnych we wszystkich obszarach codziennego życia. Skoordynowane podejście do uregulowania kwestii usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (ang. mobile communication services on aircraft, usługi MCA) pomogłoby zabezpieczyć te korzyści i ułatwić świadczenie transgranicznych usług łączności elektronicznej we Wspólnocie.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie zezwoleń należy stosować możliwie najmniej restrykcyjny system zezwoleń, który umożliwi udostępnianie sieci łączności elektronicznej oraz świadczenie usług łączności elektronicznej, co z kolei stymulować będzie rozwój nowych usług łączności elektronicznej oraz ogólnoeuropejskich sieci i usług łączności elektronicznej, a także pozwoli konsumentom czerpać korzyści z ekonomii skali w ramach jednolitego rynku. Zasadniczo cele te można najlepiej osiągnąć za pomocą ogólnych zezwoleń na wszystkie sieci i usługi łączności elektronicznej.

(5)

Warunki techniczne niezbędne do ograniczenia ryzyka szkodliwych zakłóceń naziemnych sieci ruchomych spowodowanych usługami MCA są uregulowane odrębnie w decyzji Komisji 2008/294/WE (3).

(2)

Wydając zezwolenia na usługi MCA, państwa członkowskie muszą przestrzegać dyrektywy ramowej oraz dyrektywy 2002/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o zezwoleniach) (2).

(6)

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 717/2007 (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 32). (2) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 21.

Podstawę techniczną dla decyzji 2008/294/WE stanowi sprawozdanie nr 016 Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT), które zostało sporządzone w następstwie przyznania CEPT mandatu WE dotyczącego usług MCA w dniu 12 października 2006 r.

(3) Zob. s. 19 niniejszego Dziennika Urzędowego.

10.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/25

(7)

Norma zharmonizowana EN 302 480 Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) pozwala domniemywać zgodności urządzeń wykorzystywanych w usługach MCA w Unii Europejskiej z zasadniczymi wymogami dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 28 z 200810.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 283/2008 z dnia 27 marca 2008 r. zastępującego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (  Dz.U. L 86 z 28.3.2008)

 • Dz. U. L98 - 19 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1256) (1)

 • Dz. U. L98 - 16 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1235)

 • Dz. U. L98 - 14 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. stanowiąca, że Morze Czarne i systemy rzeczne z nim połączone nie są wodami, w których węgorz europejski występuje naturalnie do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1217)

 • Dz. U. L98 - 11 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1005) (1)

 • Dz. U. L98 - 5 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające uaktualnione procedury prowadzenia inspekcji Komisji w zakresie bezpieczeństwa morskiego (1)

 • Dz. U. L98 - 3 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L98 - 1 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.