Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające uaktualnione procedury prowadzenia inspekcji Komisji w zakresie bezpieczeństwa morskiego (1)

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 6

2) „inspektor Komisji” oznacza osobę spełniającą kryteria określone w art. 7, zatrudnioną przez Komisję lub Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu lub inspektora krajowego, upoważnionego przez Komisję do uczestnictwa w inspekcjach Komisji;

10) „test” oznacza próbę środków bezpieczeństwa morskiego, polegającą na symulacji zamiaru popełnienia aktu bezprawnego w celu zbadania skuteczności we wdrażaniu obowiązujących środków ochrony;

3) „inspektor krajowy” oznacza osobę zatrudnioną przez państwo członkowskie w charakterze inspektora bezpieczeństwa morskiego, wykwalifikowaną zgodnie z wymogami tego państwa członkowskiego;


11) „port” oznacza obszar w granicach określonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 2 ust. 3 dyrektywy 2005/65/WE, o których poinformowano Komisję zgodnie z art. 12 tej dyrektywy.

4) „obiektywny dowód” oznacza informacje ilościowe lub jakościowe, dokumenty i ustalenia dotyczące bezpieczeństwa lub obecności i wdrażania wymogu określonego w rozporządzeniu (WE) nr 725/2004 lub dyrektywie 2005/65/WE, oparte na obserwacjach, pomiarach lub testach, których wyniki można sprawdzić;

ROZDZIAŁ II WYMAGANIA OGÓLNE

Artykuł 3 Współpraca państw członkowskich Bez uszczerbku dla obowiązków Komisji, państwa członkowskie współpracują z Komisją w realizacji jej zadań związanych z inspekcją, w fazie przygotowania, kontroli i sprawozdawczości.

5) „obserwacja” oznacza ustalenie, dokonane podczas inspekcji Komisji i potwierdzone za pomocą obiektywnych dowodów;

6) „niezgodność” oznacza, że odnotowano sytuację, w której obiektywne dowody wskazują na niewypełnienie wymogu określonego w rozporządzeniu (WE) nr 725/2004 lub dyrektywie 2005/65/WE i która wymaga podjęcia czynności naprawczych;

Artykuł 4 Wykonywanie uprawnień Komisji 1. Każde państwo członkowskie zapewnia, aby inspektorzy Komisji byli w stanie wykonywać swoje uprawnienia do kontrolowania działań w zakresie bezpieczeństwa morskiego prowadzonych przez wszelkie właściwe organy na mocy rozporządzenia (WE) nr 725/2004 lub dyrektywy 2005/65/WE oraz wszelkie stosowne przedsiębiorstwa.

7) „istotna niezgodność” oznacza możliwe do zidentyfikowania odchylenie stanowiące poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa morskiego, wymagające natychmiastowych czynności naprawczych i obejmuje brak skuteczności i systematyczności we wdrażaniu wymogu określonego w rozporządzeniu (WE) nr 725/2004 lub dyrektywie 2005/65/WE;

2. Każde państwo członkowskie zapewnia, aby inspektorzy Komisji otrzymali, na żądanie, dostęp do wszelkiej stosownej dokumentacji związanej z kwestiami bezpieczeństwa, a w szczególności do:

8) „punkt koordynacji” oznacza organ wyznaczony przez każde państwo członkowskie działający jako punkt kontaktowy dla Komisji i pozostałych państw członkowskich, a także ułatwiający, monitorujący i informujący

a) krajowego programu wykonania rozporządzenia (WE) nr 725/2004, o którym mowa w art. 9 ust. 3 tego rozporządzenia;

10.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/7

b) danych dostarczonych przez punkt koordynacji i raportów kontrolnych, o których mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 725/2004;

Artykuł 6 Pomoc techniczna Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu w inspekcjach Komisji Udzielając Komisji pomocy technicznej na mocy art. 2 lit. b) pkt (iv) rozporządzenia (WE) nr 1406/2002, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu udostępnia ekspertów technicznych celem uczestniczenia w inspekcjach Komisji, włącznie z fazą ich przygotowania i sprawozdawczości.

c) wyników monitorowania przez państwa członkowskie realizacji planów ochrony portów.

3. W przypadku, gdy inspektorzy Komisji napotkają trudności w wykonywaniu swoich obowiązków, zainteresowane państwa członkowskie, wszelkimi środkami, w ramach swoich uprawnień, udzielają Komisji pomocy w ukończeniu realizacji zadania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 28 z 200810.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 283/2008 z dnia 27 marca 2008 r. zastępującego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (  Dz.U. L 86 z 28.3.2008)

 • Dz. U. L98 - 24 z 200810.4.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zezwoleń na usługi łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1257) (1)

 • Dz. U. L98 - 19 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1256) (1)

 • Dz. U. L98 - 16 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1235)

 • Dz. U. L98 - 14 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. stanowiąca, że Morze Czarne i systemy rzeczne z nim połączone nie są wodami, w których węgorz europejski występuje naturalnie do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1217)

 • Dz. U. L98 - 11 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1005) (1)

 • Dz. U. L98 - 3 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L98 - 1 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.