Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 5 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające uaktualnione procedury prowadzenia inspekcji Komisji w zakresie bezpieczeństwa morskiego (1)

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 5 - Strona 4

Strona 4 z 6

2. Punkt koordynacji powiadamia się z wyprzedzeniem o planowanym zakresie inspekcji Komisji.

W przypadku inspekcji obiektów portowych punkt koordynacji jest informowany, czy:

7. W przypadku decyzji o poddaniu kontroli statku, który nie będzie cumował w porcie w trakcie przeprowadzania inspekcji obiektów portowych, Komisja oraz koordynator, wyznaczony na mocy art. 9 ust. 3, uzgadniają przeprowadzenie kontroli innego statku. Statek ten może znajdować się w innym obiekcie portowym na terenie portu. W takim przypadku ust. 5 i 8 niniejszego artykułu nadal mają zastosowanie.


a) inspekcja obejmować będzie statki znajdujące się w obiektach portowych lub w innych częściach portu; oraz

b) inspekcja obejmować będzie monitorowanie portu zgodnie z art. 13 ust. 2 dyrektywy 2005/65/WE.

8. Inspekcje Komisji są prowadzone pod auspicjami państwa członkowskiego, w którym znajduje się obiekt portowy stosujący środki kontroli i zgodności zgodnie z prawidłem 9 dotyczącym specjalnych środków dla podniesienia ochrony na morzu Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu z 1974 r. ze zmianami (konwencji SOLAS), w przypadku, gdy:

Dla celów lit. b) „monitorowanie” oznacza sprawdzenie, czy przepisy dyrektywy 2005/65/WE zostały wdrożone przez państwa członkowskie oraz przez porty na ich terytorium, które zgłoszono Komisji zgodnie z art. 12 dyrektywy 2005/65/WE. W szczególności monitorowanie oznacza sprawdzenie, czy wszystkie przepisy dyrektywy 2005/65/WE zostały uwzględnione w trakcie przeprowadzania oceny dotyczącej ochrony portu oraz sporządzania planów ochrony portów, a także czy środki ustanowione w tym zakresie są zgodne z przepisami przyjętymi na mocy rozporządzenia (WE) nr 725/2004 dla obiektów portowych znajdujących się w danych portach.

a) państwo bandery statku nie jest państwem członkowskim; lub

b) statek nie został uwzględniony w informacji dostarczonej zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu.

9. W przypadku, gdy powiadomienie o inspekcji przekazywane jest punktowi koordynacji, można przekazać kwestionariusz przedinspekcyjny do wypełnienia przez właściwe organy, wraz z wnioskiem o dokumenty określone w art. 4 ust. 2.

3.

Punkt koordynacji:

W powiadomieniu określa się także ostateczny termin odesłania do Komisji wypełnionego kwestionariusza i dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 2.

a) informuje właściwe organy państwa w którym odbywa się inspekcja;

członkowskiego,

Artykuł 9 Przygotowanie inspekcji 1. Inspektorzy Komisji podejmują działania przygotowawcze w celu zapewnienia skuteczności, prawidłowości i spójności inspekcji.

b) notyfikuje Komisji nazwy tych właściwych organów.

10.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 98/9

2. Komisja przekazuje punktowi koordynacji nazwiska inspektorów Komisji upoważnionych do prowadzenia inspekcji oraz, w stosownych przypadkach, inne dane szczegółowe. Wśród nazwisk znajdzie się nazwisko kierownika zespołu inspekcyjnego, który będzie inspektorem Komisji zatrudnionym przez Komisję. 3. Przy każdej inspekcji punkt koordynacji zapewnia, aby wyznaczono koordynatora do dokonywania praktycznych ustaleń związanych z podejmowanymi działaniami inspekcyjnymi. W trakcie inspekcji kierownik zespołu będzie pierwszą osobą, z którą kontaktować będzie się koordynator. Artykuł 10 Prowadzenie inspekcji 1. Stosowanie się przez państwa członkowskie do wymagań w odniesieniu do bezpieczeństwa morskiego, ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 725/2004, jest monitorowane przy zastosowaniu standardowej metodyki. 2. Państwa członkowskie zapewniają obecność osób towarzyszących inspektorom Komisji przez cały czas trwania inspekcji. 3. W przypadku, gdy inspekcja ma odbyć się na statku w obiekcie portowym, a państwo bandery tego statku nie jest państwem członkowskim obiektu portowego, państwo członkowskie obiektu portowego zapewnia, aby podczas inspekcji statku inspektorom Komisji towarzyszył urzędnik reprezentujący organ, o którym mowa w art. 8 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 98 POZ 5 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L98 - 28 z 200810.4.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 283/2008 z dnia 27 marca 2008 r. zastępującego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (  Dz.U. L 86 z 28.3.2008)

 • Dz. U. L98 - 24 z 200810.4.2008

  Zalecenie Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie zezwoleń na usługi łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1257) (1)

 • Dz. U. L98 - 19 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2008 r. dotycząca harmonizacji warunków korzystania z widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1256) (1)

 • Dz. U. L98 - 16 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/784/WE w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1235)

 • Dz. U. L98 - 14 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. stanowiąca, że Morze Czarne i systemy rzeczne z nim połączone nie są wodami, w których węgorz europejski występuje naturalnie do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 1100/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1217)

 • Dz. U. L98 - 11 z 200810.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1005) (1)

 • Dz. U. L98 - 3 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L98 - 1 z 200810.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.