Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 99 POZ 2

Tytuł:

Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-04-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 99 POZ 2

Strona 1 z 77
L 99/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.4.2008

PROTOKÓŁ

do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, KRÓLESTWO HISZPANII, REPUBLIKA FRANCUSKA, REPUBLIKA WŁOSKA, REPUBLIKA CYPRYJSKA, REPUBLIKA ŁOTEWSKA, REPUBLIKA LITEWSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, REPUBLIKA WĘGIERSKA, MALTA, KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, REPUBLIKA AUSTRII, RZECZPOSPOLITA POLSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, RUMUNIA, REPUBLIKA SŁOWENII, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA FINLANDII, KRÓLESTWO SZWECJI, ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, zwane dalej „państwami członkowskimi”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej, oraz WSPÓLNOTA EUROPEJSKA ORAZ EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ,


10.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/3

zwane dalej „Wspólnotami”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską, z jednej strony, oraz BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII, z drugiej strony, uwzględniając przystąpienie w dniu 1 stycznia 2007 r. Republiki Bułgarii i Rumunii (zwanych dalej „nowymi państwami członkowskimi”) do Unii Europejskiej, a przez to i do Wspólnoty, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, (zwany dalej „układem”) został podpisany w drodze wymiany listów w Luksemburgu w dniu 9 kwietnia 2001 r. i wszedł w życie w dniu 1 kwietnia 2004 r. Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (zwany dalej „Traktatem o przystąpieniu”) został podpisany w Luksemburgu w dniu 25 kwietnia 2005 r. Republika Bułgarii i Rumunii przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2007 r. Na mocy art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia, załączonego do Traktatu o przystąpieniu, przystąpienie nowych państw członkowskich do układu zostaje uzgodnione przez zawarcie protokołu do układu. Zgodnie z art. 35 ust. 3 układu przeprowadzono konsultacje, których celem było zapewnienie uwzględnienia wzajemnych interesów Wspólnoty oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii określonych w układzie,

(2)

(3) (4)

(5)

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

2. Załącznik IV b) do układu zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego protokołu.

SEKCJA I

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY

3. Załącznik IV c) do układu zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego protokołu. 4. Załącznik IV d) do układu zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku IV do niniejszego protokołu.

Artykuł 1 Republika Bułgarii i Rumunia stają się stronami Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, podpisanego w drodze wymiany listów w Luksemburgu w dniu 9 kwietnia 2001 r. oraz przyjmują i uwzględniają, podobnie jak inne państwa członkowskie Wspólnoty, tekst układu oraz wspólne deklaracje i jednostronne deklaracje załączone do Aktu końcowego podpisanego w tym dniu.

Artykuł 3 Produkty rybołówstwa 1. Artykuł 28 ust. 2 układu otrzymuje brzmienie:

DOSTOSOWANIE TEKSTU UKŁADU O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ORAZ PROTOKOŁAMI

„2. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii znosi wszelkie opłaty o skutku równoważnym z opłatami celnymi oraz znosi opłaty celne stosowane przy przywozie ryb oraz produktów rybołówstwa pochodzących ze Wspólnoty, z wyjątkiem produktów wymienionych w załączniku V b) oraz w załączniku V c) do układu, które określają obniżki ceł na wymienione w nich produkty.”. 2. Do układu dodaje się jako załącznik V c) tekst zawarty w załączniku V do niniejszego protokołu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 99 POZ 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L99 - 1 z 200810.4.2008

    Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie podpisania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.