Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 20

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2009-01-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 20

Strona 20 z 48

*ex 3824 90 97

95

0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

*ex 3824 90 97

97

0%

*ex 3901 10 90

20

0%

1.1.2009– 31.12.2013

*ex 3901 20 90

10

0%

1.1.2009– 31.12.2013

*ex 3901 20 90 *ex 3901 90 90 *ex 3901 90 90 *ex 3901 90 90 *ex 3901 90 90

20 91 92 93 94

0% 4% 0% 0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013


*ex 3901 90 90 *ex 3902 10 00

97 10

0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

5.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/27

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

*ex 3902 10 00

20

Polipropylen, niezawierający plastyfikatora: — o temperaturze topnienia większej niż 150 oC (określonej metodą ASTM D 3417); — o cieple topnienia 15 J/g lub większym, ale nie większym niż 70 J/g; — o wydłużeniu przy zerwaniu 1 000 % lub większym (określonym metodą ASTM D 638); — o module sprężystości przy rozciąganiu 69 MPa lub większym, ale nieprzekraczającym 379 MPa (określonym metodą ASTM D 638) Polipropylen zawierający nie więcej niż 1 mg/kg glinu, 0,05 mg/kg żelaza, 1 mg/kg magnezu oraz 1 mg/kg chlorku, stosowany do produkcji opakowań do jednorazowych soczewek kontaktowych (1) Poliizobutylen, o średniej masie cząsteczkowej (Mn) 700 lub większej, ale nieprzekraczającej 800 Kopolimer blokowy A-B polistyrenu i kopolimeru etylenowopropylenowego, zawierający 40 % masy lub mniej styrenu, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6(b) do działu 39 Bezpostaciowa mieszanina kopolimeru polialfaolefin z poli (propyleno-co-1 butenem) oraz żywicy z węglowodorów ropy naftowej Polimery 4-metylopent-1-enu Syntetyczna polialfaolefina, o lepkości nie mniejszej niż 38 × 106m2s-1 (38 centystoksów) w temperaturze 100 oC określonej metodą ASTM D 445 Uwodorniony poliizobuten w postaci płynnej Syntetyczna polialfaolefina o lepkości od 3 do 9 centystoksów w temperaturze 100 oC (określonej metodą ASTM D-445), otrzymana w wyniku polimeryzacji mieszaniny dodecenu i tetradecenu, zawierająca maksymalnie 40 % tetradecenu Białe, spieniające się granulki polistyrenu o przewodności cieplnej nie większej niż 0,034 W/mK przy masie właściwej wynoszącej 14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3), zawierające 50 % materiałów uzyskanych z recyklingu Krystaliczny polistyren o temperaturze topnienia 268 oC lub większej, ale nie większej niż 272 oC oraz temperaturze krzepnięcia 247 oC lub większej, ale nie większej niż 252 oC, nawet zawierający dodatki lub wypełniacze Kopolimer α-metylostyrenu i styrenu, o temperaturze mięknienia przekraczającej 113 oC Kopolimer styrenu z α-metylostyrenem i kwasem akrylowym, o masie cząsteczkowej (Mn) 500 lub większej, ale nieprzekraczającej 6 000 Kopolimer styrenu, akrylanu butylu, metakrylanu butylu, metakrylanu metylu i kwasu akrylowego, w postaci proszku zawierający (81 +/- 1) % masy styrenu, (6 +/- 1) % masy akrylanu butylu, (5 +/- 1) % masy metakrylanu butylu, (7 +/- 1) % masy metakrylanu metylu i (1 ± 0,5) % masy kwasu akrylowego Kopolimer styrenu i pirolidonu winylu, zawierający nie więcej niż 1 % masy siarczanu dodecylosodu, w postaci emulsji wodnej, do produkcji towarów objętych podpozycją 3305 20 00 lub farby do włosów objętej podpozycją 3305 90 90 (1) Granulki kopolimeru styrenu i diwinylobenzenu, o średnicy minimum 150 μm i maksimum 800 μm, zawierające: — minimum 65 % masy styrenu, — maksimum 25 % masy diwinylobenzenu stosowane do produkcji żywic jonowymiennych (1) Kopolimer styrenu, butadienu i metakrylanu metylu o udarności 106 J/m lub większej (wyznaczonej metodą ASTM D256) Mieszanina zawierająca: — 45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy polimerów styrenu — 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 45 % masy poli (fenylenoeteru) — nie więcej niż 10 % masy innych dodatków

0%

1.1.2009– 31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.