Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2009-01-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 48

20 20 30 40 50 60 30 60 70

Cykloheksadec-8-enon Stearoilo-benzoilo-metan Benzofenon 1,3-Difenylopropan-1,3-dion 4-Fenylobenzofenon 4-Metylobenzofenon 2’-Hydroksyacetofenon 2,2-Dimetoksy-2-fenyloacetofenon 16α,17α-Epoksy-3β-hydroksypregn-5-en-20-on

L 1/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.1.2009

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

*ex 2914 50 00 *ex 2914 69 90 *ex 2914 69 90 *ex 2914 69 90 *ex 2914 70 00 *ex 2914 70 00 *ex 2914 70 00 *ex 2915 29 00 *ex 2915 39 00 *ex 2915 39 00 *ex 2915 90 00 *ex 2916 12 00 *ex 2916 12 00 *ex 2916 12 00 *ex 2916 12 00 *ex 2916 13 00 *ex 2916 14 00 *ex 2916 19 95 *ex 2916 20 00 *ex 2916 39 00 *ex 2916 39 00 ex 2916 39 00 *ex 2916 39 00 ex 2916 39 00 *ex 2916 39 00 *ex 2916 39 00 *ex 2916 39 00 *ex 2916 39 00 *ex 2917 11 00 *ex 2917 19 90 *ex 2917 19 90 *ex 2917 19 90 *ex 2917 20 00


80 10 20 30 10 40 50 10 40 50 40 10 20 30 40 20 10 20 50 20 40 45 50 55 60 65 70 80 20 20 40 70 30

2’,6’-dihydroksyacetofenon 2-Etyloantrachinon 2-Pentyloantrachinon 1,4-Dihydroksyantrachinon 1-Chloro-3,3-dimetylobutan-2-on Perfluoro(2-metylopentan-3-on) 3′-Chloropropiofenon Trioctan antymonu Octan tert-butylu Octan 3-acetylofenylu Kwas nonanowy (kwas pelargonowy) Akrylan 2-tert-butylo-6-(3-tert-butylo-2-hydroksy-5-metylobenzylo)-4-metylofenylu Akrylan 2-etoksyetylu Akrylan izobutylu Akrylan 2,4-di-tert-pentylo-6-[1-(3,5-di-tert-pentylo-2-hydroksyfenylo)-etylo] fenylu Dimetakrylan cynku, w postaci proszku Metakrylan 2,3-epoksypropylu 3,3-Dimetylopent-4-enonian metylu 2,2-Dimetylo-3-(2-metylopropenylo)cyklopropanokarboksylan etylu Chlorek 3,5-dichlorobenzoilu 4-tert-Butylobenzoesan winylu Kwas 2-chlorobenzoesowy Chlorek 3,5-dimetylobenzoilu Kwas 4-tert-butylobenzoesowy Chlorek 4-etylobenzoilu Kwas 2-(4-nitrofenylo)masłowy Ibuprofen (INN) 2-(4-Nitrofenylo)maślan etylu Szczawian bis(p-metylobenzylu) 1,2-Bis(cykloheksylooksykarbonylo)etanosulfonian sodu Kwas dodekanowy, o czystości większej niż 98,5 % masy Kwas metylenobursztynowy (itakonowy) Bezwodnik 1,4,5,6,7,7-heksachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene2,3-dikarboksylowy

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3,6 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2011 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

5.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/9

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

*ex 2917 20 00 *ex 2917 34 90 *ex 2918 19 85 *ex 2918 29 00 *ex 2918 29 00 *ex 2918 29 00 *ex 2918 30 00 *ex 2918 30 00 *ex 2918 99 90 *ex 2918 99 90 *ex 2918 99 90 *ex 2918 99 90 *ex 2918 99 90 *ex 2919 90 00 *ex 2919 90 00 *ex 2919 90 00 *ex 2920 19 00 *ex 2920 19 00 *ex 2920 90 10 *ex 2920 90 10 *ex 2920 90 10 *ex 2920 90 10 *2920 90 30 2920 90 40 *ex 2920 90 85 *ex 2921 19 85 *ex 2921 19 85 *ex 2921 19 85 *ex 2921 19 85 *ex 2921 29 00 *ex 2921 29 00 *ex 2921 29 00 *ex 2921 30 99

40 10 20 10 30 50 30 40 10 30 40 50 60 10 30 40 10 20 10 20 40 50

Bezwodnik 3-metylo-1,2,3,6-tetrahydroftalowy Ftalan diallilu Kwas L-jabłkowy Kwasy monohydroksynaftoesowe Oktadecylo-3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian Bis[3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian] heksametylenu 2-Benzoilobenzoesan metylu Kwas ftalaldehydowy 3,4-Epoksycykloheksanokarboksylan 3,4-epoksycykloheksylometylu 2-(4-Hydroksyfenoksy)propionian metylu Kwas trans-4-hydroksy-3-metoksycynamonowy 3,4,5-Trimetoksybenzoesan metylu Kwas 3,4,5-trimetoksybenzoesowy Fosforan 2,2’-metylenobis(4,6-di-tert-butylofenylu), sól sodowa Hydroksybis[2,2′-metylenobis(4,6-di-tert-butylofenylo)fosforan] glinu Tri-n-heksylofosforan Fenitrotion (ISO) Tolclofos-metyl (ISO) Siarczan dietylu Diwęglan diallilo-2,2’-oksydietylu Węglan dimetylu Diwęglan di-tert-butylu Fosforyn trimetylu (trimetoksyfosfina) Fosforyn trietylu

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10 20 30 40 50 10 20 30 10

Bis(fosforan) O, O’-dioktadecylo pentaerytrytolu Etylo(2-metyloallilo)amina Alliloamina Tris(dietyloamido)tert-butyloimidotantal (V) Tetrakis(etylometyloamino)hafn (IV) N, N,N’,N’-Tetrabutyloheksametylenodiamina Tris[3-(dimetyloamino)propylo]amina Bis[3-(dimetyloamino)propylo]metyloamina Dicykloheksylo(metylo)amina

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.