Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2009-01-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1

Strona 1 z 48
5.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

1 stycznia 2009 r. załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 należy zastąpić zupełnie nową wersją obowiązującą od tej daty; w wersji tej nowe, zmienione lub przedłużone wpisy oznaczono gwiazdką. Z doświadczeń wynika, że konieczne jest wskazanie daty wygaśnięcia zawieszeń wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 1255/96, tak by zapewnić uwzględnienie zmian technicznych i gospodarczych. Nie powinno to stać na przeszkodzie wcześniejszemu wycofaniu niektórych środków lub ich podtrzymaniu po zakończeniu okresu zawieszenia, jeżeli przedstawione zostaną względy ekonomiczne zgodnie z zasadami określonymi w komunikacie Komisji z roku 1998 dotyczącym zawieszenia autonomicznych taryf i kontyngentów taryfowych (2). Rozporządzenie (WE) nr 1255/96 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione. Uwzględniając znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na nie cierpiący zwłoki charakter sprawy, o czym mowa w pkt I ust. 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie. Ponieważ zawieszenia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, muszą stać się skuteczne od dnia 1 stycznia 2009 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tej samej daty i niezwłocznie wejść w życie,

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/96 (1) wprowadzono częściowe lub całkowite zawieszenia ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do szeregu produktów, które to zawieszenia mają obowiązywać przez określone okresy czasu. W interesie Wspólnoty leży wpisanie osiemdziesięciu ośmiu nowych produktów do wykazu zawieszeń wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia. Opis pewnych produktów wymienionych w wykazie znajdującym się w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 powinien zostać zmodyfikowany w celu uwzględnienia wprowadzonych w nich zmian technicznych oraz tendencji gospodarczych na rynku. W związku z tym produkty te należy uznać za wykreślone z wykazu i dodać je do niego jako nowe produkty. W przypadku sześciu produktów należy dodać inny kod CN w celu ułatwienia przywozu w ramach danego środka. Po dokonaniu przeglądu wszystkich zawieszeń ceł autonomicznych, których ważność upływa dnia 31 grudnia 2008 r., stwierdzono, że 610 produktów obecnie wymienionych w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 powinno zostać wycofanych z wykazu, ponieważ utrzymywanie zawieszenia ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do tych produktów nie leży już w interesie Wspólnoty. W celu zapewnienia większej przejrzystości i w związku z dużą liczbą poprawek wchodzących w życie w dniu

(6)

(2)

(7)

(8) (3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Dz.U. C 128 z 25.4.1998, s. 2.

(4)

(1) Dz.U. L 158 z 29.6.1996, s. 1.

L 1/2

PL Artykuł 2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

5.1.2009

Czasowe zawieszenia ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej dla produktów wymienionych w załączniku stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. Wygasają one w terminach określonych w załączniku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.