Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 10 POZ 16 - Strona 4

Tytuł:

Umowa o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Republiki Kazachstanu

Data ogłoszenia:2009-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 10 POZ 16 - Strona 4

Strona 4 z 6

— we Wspólnocie – zabezpieczeniom przyjętym przez Euratom zgodnie z traktatem Euratom oraz zabezpiecze­ niom przyjętym przez MAEA na mocy, odpowiednio, jednego z następujących porozumień o zabezpieczeniach, w jego ewentualnie zmienionej lub nowej wersji, o ile zapewniony jest poziom bezpieczeń­ stwa wymagany zgodnie z traktatem o nierozprzestrzenianiu:

Wspólnota w zakresie, w jakim jej to dotyczy, stosuje zabezpieczenia oparte na systemie zabezpieczeń Euratom i zapewniające takie same skutki i taki sam zakres co poro­ zumienia o zabezpieczeniach wymienione w ust. 6 lit. b) pkt 1 lub, jeżeli nie jest to możliwe;


1) Porozumienie między państwami członkowskimi Wspólnoty nieposiadającymi broni jądrowej, Euro­ pejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz MAEA, które weszło w życie w dniu 21 lutego 1977 r. (opublikowane jako INFCIRC/193);

Strony dokonują uzgodnień o zastosowaniu zabezpieczeń o tych samych skutkach i tym samym zakresie co porozu­ mienia o zabezpieczeniach wymienione w ust. 6 lit. b) pkt 1 lub 2;

2) Porozumienie między Francją, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz MAEA, które weszło w życie w dniu 12 września 1981 r. (opublikowane jako INFCIRC/290);

3) Porozumienie między Zjednoczonym Królestwem, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz MAEA, które weszło w życie w dniu 14 sierpnia 1978 r. (opublikowane jako INFCIRC/263);

uzupełnionych w odpowiednim czasie protokołami dodatkowymi, które weszły w życie w dniu 30 kwietnia 2004 r. na podstawie dokumentu opubli­ kowanego jako INFCIRC/540 (Wzór protokołu dodat­ kowego do porozumienia (porozumień) między państwem (państwami) a MAEA w sprawie stoso­ wania zabezpieczeń);

d) zastosowanie środków ochrony fizycznej, które spełniają przynajmniej kryteria określone w załączniku C do doku­ mentu MAEA INFCIRC/254/Rev.6/Part 1 (Wytyczne doty­ czące przekazywania materiałów jądrowych) z ewentualnymi zmianami; w uzupełnieniu do tego doku­ mentu państwa członkowskie Wspólnoty, w stosownych przypadkach Komisja Europejska oraz Republika Kazach­ stanu przy stosowaniu środków ochrony fizycznej będą odnosiły się do zaleceń zawartych w dokumencie MAEA INFCIR/225/Rev.4 (Ochrona fizyczna materiałów jądrowych i obiektów jądrowych) z ewentualnymi zmianami. Transport międzynarodowy podlega postanowieniom Międzynaro­ dowej konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych (dokument MAEA INFCIRC/274/Rev.1), z ewentualnymi zmianami i w wersji przyjętej przez Strony oraz państwa członkowskie Wspólnoty, a także przepisom MAEA doty­ czącym bezpiecznego transportu materiałów radioaktywnych (Seria norm bezpieczeństwa MAEA TS-R-1/ST-1, zmieniony), z ewentualnymi zmianami i po ewentualnej transpozycji do prawodawstwa Wspólnoty i Republiki Kazachstanu;

— w Republice Kazachstanu – porozumieniu o zabezpieczeniach, które weszło w życie w dniu 11 sierpnia 1995 r. (opublikowanemu jako INFCIRC/504); uzupełnionemu protokołem dodatkowym do porozumienia między MAEA a Republiką Kazach­ stanu w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z traktatem o nierozprzestrzenianiu, w dniu 6 lutego 2004 r. na podstawie dokumentu opublikowanego jako

e) dalsze przekazywanie wszelkich materiałów podlegających niniejszemu artykułowi poza terytorium podlegające jurys­ dykcji Wspólnoty lub Republiki Kazachstanu odbywa się wyłącznie na warunkach określonych w wytycznych doty­ czących przekazywania materiałów jądrowych, zawartych w dokumencie MAEA INFCIRC/254/Rev.6/Part 1, z ewentualnymi zmianami.

L 10/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2009

7. Przepisy administracyjne dotyczące handlu materiałami jądrowymi, działalności przemysłowej lub przemieszczania materiałów jądrowych na terytorium Wspólnoty lub Republiki Kazachstanu nie mogą być wykorzystywane w celu ograniczania handlu lub szkodzenia interesom handlowym którejkolwiek ze Stron w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej na skalę międzynarodową, jak również na jej własnym terytorium.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 10 POZ 16 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L10 - 35 z 200915.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 302 z 19.10.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 04, s. 307)

 • Dz. U. L10 - 29 z 200915.1.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Somalijską w sprawie statusu sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Somalijskiej w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

 • Dz. U. L10 - 27 z 200915.1.2009

  Decyzja Rady 2009/29/WPZiB z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Somalijską w sprawie statusu sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Somalijskiej w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

 • Dz. U. L10 - 25 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2009 r. dotycząca niewłączenia flurprimidolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8967) (1)

 • Dz. U. L10 - 23 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 9000) (1)

 • Dz. U. L10 - 22 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca wniosku Zjednoczonego Królestwa o przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8554)

 • Dz. U. L10 - 15 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i rządem Republiki Kazachstanu

 • Dz. U. L10 - 14 z 200915.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L10 - 7 z 200915.1.2009

  Dyrektywa Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony cieląt (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L10 - 6 z 200915.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 23/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2001 w odniesieniu do końcowej daty składania deklaracji zbiorów i produkcji na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L10 - 3 z 200915.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 22/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L10 - 1 z 200915.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 21/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L10 - 0 z 200915.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.