Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 10 POZ 16

Tytuł:

Umowa o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Republiki Kazachstanu

Data ogłoszenia:2009-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 10 POZ 16

Strona 1 z 6
L 10/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2009

UMOWA o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Republiki Kazachstanu

EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ, zwana dalej „Wspólnotą”,

i

RZĄD REPUBLIKI KAZACHSTANU, zwany dalej „rządem Kazachstanu”,

nazywane również dalej odpowiednio „Stroną” lub „Stronami”,

MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, która weszła w życie w dniu 1 lipca 1999 r., stanowi, że handel materiałami jądrowymi podlega postanowieniom szczególnej umowy, która ma zostać zawarta między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Kazachstanu,


MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że Strony podpisały Umowę o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Republiką Kazachstanu w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego oraz Umowę o współpracy pomiędzy rządem Republiki Kazachstanu i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej, które weszły w życie odpowiednio w dniu 1 czerwca 2003 r. i 13 kwietnia 2004 r.,

MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty oraz Republika Kazachstanu są stronami Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, zwanego dalej „układem o nierozprzestrzenianiu”,

MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że Wspólnota, jej państwa członkowskie oraz Republika Kazachstanu są zobowiązane do zagwarantowania, by badania, rozwój i wykorzystywanie energii jądrowej w celach pokojowych realizowane były w sposób zgodny z celami układu o nierozprzestrzenianiu,

MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że zabezpieczenia materiałów jądrowych są stosowane we Wspólnocie zarówno na mocy rozdziału VII tytułu II Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (zwanego dalej „traktatem Euratom”), jak i na mocy porozumień o zabezpieczeniach zawartych między Wspólnotą, jej państwami członkowskimi a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (zwaną dalej „MAEA”), zaś w Republice Kazachstanu są stosowane na mocy porozumienia między Republiką Kazachstanu a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie stosowania zabezpieczeń w związku z układem o nierozprzestrzenianiu, która weszła w życie w dniu 11 sierpnia 1995 r., zwanej dalej „porozumieniem w sprawie zabezpieczeń”,

MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że Wspólnota, jej państwa członkowskie oraz rząd Kazachstanu potwierdzają swoje poparcie dla MAEA i jej wzmocnionego systemu zabezpieczeń,

MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że Strony ułatwiają handel materiałami jądrowymi między sobą lub między upoważnionymi osobami lub przedsiębiorstwami mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę odpowiednio na terytoriach Wspólnoty i Republiki Kazachstanu, we wspólnym interesie producentów, sektora jądrowego cyklu paliwowego, zakładów użytecz­ ności publicznej i konsumentów,

MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że powinny zostać uwzględnione zobowiązania rządu każdego państwa członkowskiego Wspólnoty i rządu Republiki Kazachstanu podjęte w ramach Grupy Dostawców Jądrowych,

MAJĄC NA WZGLĘDZIE, że podstawa współpracy między Stronami w cywilnym sektorze jądrowym powinna zostać wzmocniona przez umowę ramową,

15.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/17

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszej Umowy: 1) „materiał jądrowy” oznacza każdy materiał wyjściowy lub specjalny materiał rozszczepialny odpowiadający definicjom tych terminów zawartym w artykule XX statutu MAEA; 2) „Wspólnota” oznacza zarówno: a) osobę prawną utworzoną na mocy Traktatu ustanawiają­ cego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, będącą Stroną niniejszej Umowy;

c) prace badawczo-rozwojowe w innych dziedzinach pokojo­ wego wykorzystania energii jądrowej niż dziedziny przewi­ dziane w lit. a) i b) niniejszego ustępu (art. 6);

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 10 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L10 - 35 z 200915.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 302 z 19.10.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 04, s. 307)

 • Dz. U. L10 - 29 z 200915.1.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Somalijską w sprawie statusu sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Somalijskiej w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

 • Dz. U. L10 - 27 z 200915.1.2009

  Decyzja Rady 2009/29/WPZiB z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Somalijską w sprawie statusu sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Somalijskiej w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

 • Dz. U. L10 - 25 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2009 r. dotycząca niewłączenia flurprimidolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8967) (1)

 • Dz. U. L10 - 23 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 9000) (1)

 • Dz. U. L10 - 22 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca wniosku Zjednoczonego Królestwa o przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8554)

 • Dz. U. L10 - 15 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i rządem Republiki Kazachstanu

 • Dz. U. L10 - 14 z 200915.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L10 - 7 z 200915.1.2009

  Dyrektywa Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony cieląt (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L10 - 6 z 200915.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 23/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2001 w odniesieniu do końcowej daty składania deklaracji zbiorów i produkcji na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L10 - 3 z 200915.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 22/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L10 - 1 z 200915.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 21/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L10 - 0 z 200915.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.