Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 10 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 9000) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 10 POZ 23

15.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/23

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 stycznia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 9000)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/27/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego załącznik VI rozdział 4 sekcja B lit. f) akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Jeden zakład mleczarski wymieniony w rozdziale I będzie przetwarzał jedynie mleko surowe spełniające wymagania UE i zostanie zatem zatwierdzony jako zakład mleczarski spełniający wymogi UE. Dlatego też zakład ten należy skreślić z wykazu w rozdziale I dodatku do załącznika VI. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

W Akcie Przystąpienia Bułgarii i Rumunii przyznano Bułgarii okresy przejściowe na osiągnięcie przez niektóre zakłady mleczarskie zgodności z wymogami rozporzą­ dzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szcze­ gólne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (1). Dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia został zmieniony decyzjami Komisji 2007/26/WE (2), 3), 2008/209/WE (4), 2008/331/WE (5), 2007/689/WE ( 2008/547/WE (6), 2008/672/WE (7) i 2008/827/WE (8). Bułgaria przedstawiła gwarancje, że cztery zakłady mleczarskie zakończyły proces modernizacji i obecnie spełniają wymogi prawa wspólnotowego. Trzy spośród nich są upoważnione do odbioru i przetwarzania bez segregacji mleka surowego spełniającego lub niespełnia­ jącego wymagań UE. Dlatego też zakłady te należy dodać do wykazu w rozdziale I dodatku do załącznika VI. Jeden zakład jest upoważniony do odbioru i przetwarzania mleka surowego spełniającego lub niespełniającego wymagań UE na dwóch całkowicie odrębnych liniach produkcyjnych. Zakład ten należy dodać do wykazu w rozdziale II dodatku do załącznika VI.

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniej­ szej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 stycznia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L L L

139 z 30.4.2004, s. 55. 8 z 13.1.2007, s. 35. 282 z 26.10.2007, s. 60. 65 z 8.3.2008, s. 18. 114 z 26.4.2008, s. 97. 176 z 4.7.2008, s. 11. 220 z 15.8.2008, s. 27. 294 z 1.11.2008, s. 9.

L 10/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2009

ZAŁĄCZNIK W rozdziale I dodatku do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii dodaje się następujące pozycje:

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„13 14 15

BG 1512033 BG 1612020 BG 1612013

ET »Voynov-Ventsislav Hristakiev« ET »Bor-Chvor« »Polidey-2« OOD

s. Milkovitsa obsht. Gulyantsi s. Dalbok izvor obsht. Parvomay s. Domlyan”

W rozdziale I dodatku do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii skreśla się następującą pozycję:

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„2

BG 2012022

»Bratya Zafirovi« OOD gr. Sliven ul. »Treti mart« 7

gr. Sliven Industrialna zona Zapad”

W rozdziale II dodatku do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii dodaje się następującą pozycję:

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„15

BG 2812003

»Balgarski yogurt« OOD

s. Veselinovo, obl. Yambolska”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 10 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L10 - 35 z 200915.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 302 z 19.10.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 04, s. 307)

 • Dz. U. L10 - 29 z 200915.1.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Somalijską w sprawie statusu sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Somalijskiej w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

 • Dz. U. L10 - 27 z 200915.1.2009

  Decyzja Rady 2009/29/WPZiB z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Somalijską w sprawie statusu sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Somalijskiej w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

 • Dz. U. L10 - 25 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2009 r. dotycząca niewłączenia flurprimidolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8967) (1)

 • Dz. U. L10 - 22 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca wniosku Zjednoczonego Królestwa o przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8554)

 • Dz. U. L10 - 16 z 200915.1.2009

  Umowa o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Republiki Kazachstanu

 • Dz. U. L10 - 15 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i rządem Republiki Kazachstanu

 • Dz. U. L10 - 14 z 200915.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L10 - 7 z 200915.1.2009

  Dyrektywa Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony cieląt (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L10 - 6 z 200915.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 23/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2001 w odniesieniu do końcowej daty składania deklaracji zbiorów i produkcji na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L10 - 3 z 200915.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 22/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L10 - 1 z 200915.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 21/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L10 - 0 z 200915.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.