Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 10 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/29/WPZiB z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Somalijską w sprawie statusu sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Somalijskiej w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

Data ogłoszenia:2009-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 10 POZ 27

15.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/27

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2009/29/WPZiB z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Somalijską w sprawie statusu sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Somalijskiej w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24,


Artykuł 11 tego wspólnego działania przewiduje, że status sił dowodzonych przez UE i ich personelu prze­ bywającego na terytoriach lądowych państw trzecich lub działającego na wodach terytorialnych lub na wodach wewnętrznych państw trzecich zostaje ustalony zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 24 Traktatu.

uwzględniając zalecenie prezydencji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 15 maja 2008 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) przyjęła rezolucję 1814 (2008) wzywającą państwa i organizacje regionalne do podjęcia działań, aby chronić żeglugę zaangażowaną w transport i dostarczanie pomocy humanitarnej do Somalii oraz w działalność Organizacji Narodów Zjedno­ czonych.

Po otrzymaniu dnia 18 września 2007 r. upoważnienia Rady, zgodnie z art. 24 Traktatu, prezydencja wspierana przez SG/WP wynegocjowała umowę między Unią Euro­ pejską a Republiką Somalijską w sprawie statusu sił morskich dowodzonych przez UE w Republice Somalij­ skiej.

(6)

Umowę tę należy zatwierdzić,

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (2)

Dnia 2 czerwca 2008 r. RB ONZ przyjęła rezolucję 1816 (2008) upoważniającą – na okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia rezolucji – państwa współpracujące z tymczasowym rządem federalnym Somalii do wpły­ wania na wody terytorialne Somalii i zastosowania w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa międzynarodowego wszelkich środków niezbędnych do powstrzymania aktów piractwa i rozboju z użyciem broni na morzu. Okres obowiązywania tych przepisów przedłużono o 12 miesięcy w drodze rezolucji RB ONZ 1846 (2008) przyjętej dnia 2 grudnia 2008 r.

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę między Unią Europejską a Republiką Somalijską w sprawie statusu sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Somalijskiej.

Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

(3)

Dnia 10 listopada 2008 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (1) (operacja „Atalanta”).

Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby uprawnionej do podpisania umowy ze skutkiem wiążącym dla Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33.

L 10/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2009

Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2008 r. W imieniu Rady

B. KOUCHNER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 10 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L10 - 35 z 200915.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 302 z 19.10.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 04, s. 307)

 • Dz. U. L10 - 29 z 200915.1.2009

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Somalijską w sprawie statusu sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Somalijskiej w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

 • Dz. U. L10 - 25 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2009 r. dotycząca niewłączenia flurprimidolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8967) (1)

 • Dz. U. L10 - 23 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 9000) (1)

 • Dz. U. L10 - 22 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca wniosku Zjednoczonego Królestwa o przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8554)

 • Dz. U. L10 - 16 z 200915.1.2009

  Umowa o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Republiki Kazachstanu

 • Dz. U. L10 - 15 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i rządem Republiki Kazachstanu

 • Dz. U. L10 - 14 z 200915.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L10 - 7 z 200915.1.2009

  Dyrektywa Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony cieląt (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L10 - 6 z 200915.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 23/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2001 w odniesieniu do końcowej daty składania deklaracji zbiorów i produkcji na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L10 - 3 z 200915.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 22/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L10 - 1 z 200915.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 21/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L10 - 0 z 200915.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.