Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 10 POZ 29

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Republiką Somalijską w sprawie statusu sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Somalijskiej w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

Data ogłoszenia:2009-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 10 POZ 29

Strona 1 z 4
15.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/29

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Republiką Somalijską w sprawie statusu sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Somalijskiej w ramach operacji wojskowej UE Atalanta

UNIA EUROPEJSKA (UE), z jednej strony, oraz REPUBLIKA SOMALIJSKA, zwana dalej „państwem przyjmującym”, z drugiej strony, razem zwane dalej „stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: — rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ 1814 (2008), 1816 (2008) i 1838 (2008) oraz następne rezolucje, — pismo z dnia 1 listopada 2008 r. od premiera tymczasowego rządu federalnego Republiki Somalijskiej do Sekretarza Generalnego Rady UE/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE w odpowiedzi na przedstawioną przez UE ofertę współpracy oraz powiadomienie o tej ofercie wysłane przez tymczasowy rząd federalny Republiki Somalijskiej do Sekretarza Generalnego ONZ z dnia 14 listopada 2008 r., — wspólne działanie Rady UE 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”), — fakt, że umowa ta nie będzie miała wpływu na prawa ani obowiązki stron wynikające z umów międzynarodowych ani innych instrumentów ustanawiających międzynarodowe sądy i trybunały, w tym ze Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego,


UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres stosowania i definicje 1. Postanowienia niniejszej umowy stosuje się do sił dowodzonych przez Unię Europejską oraz do ich personelu. 2. Niniejsza umowa ma zastosowanie wyłącznie na terytorium państwa przyjmującego, w tym na jego wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym i przestrzeni powietrznej. 3. Do celów niniejszej umowy:

a) „siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR)” oznaczają dowództwo wojskowe UE oraz kontyngenty narodowe biorące udział w operacji, ich okręty, statki powietrzne, wyposażenie oraz zasoby, a także środki transportu; b) „operacja” oznacza przygotowanie, ustanowienie, wykonanie i wspieranie misji wojskowej w ramach mandatu wynikającego z rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 1814(2008) i 1816 (2008) oraz wszelkich kolejnych właściwych rezolucji Rady Bezpieczeństwa Orga­ nizacji Narodów Zjednoczonych i Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r.; c) „dowódca operacji UE” oznacza dowódcę operacji;

L 10/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2009

d) „dowódca sił UE” oznacza dowódcę w teatrze działań; e) „dowództwo wojskowe UE” oznacza dowództwo wojskowe oraz jego oddziały, niezależnie od ich umiejscowienia, podlegające dowódcom wojskowym UE sprawującym dowództwo lub kontrolę nad operacją; f) „kontyngenty narodowe” oznaczają jednostki, okręty, statki powietrzne i oddziały należące do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz do innych państw biorących udział w operacji, w tym oddziały ochrony okrętów i siły wojskowe zaokrętowane na pokładzie statków handlowych; g) „personel EUNAVFOR-u” oznacza personel cywilny i wojskowy przydzielony EUNAVFOR-owi, jak również personel rozlokowany w celu przygotowania operacji oraz personel pełniący misję z ramienia państwa wysyłającego lub instytucji UE w ramach operacji, który, o ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, znajduje się na terytorium państwa przyjmującego, z wyjątkiem personelu lokalnego oraz personelu zatrudnionego przez międzynarodowych dostawców sprzętu i usług; h) „państwo wysyłające” oznacza państwo włączające swój kontyngent narodowy do EUNAVFOR-u; i) „wody” oznaczają wody wewnętrzne i morze terytorialne państwa przyjmującego oraz przestrzeń powietrzną ponad tymi wodami. Artykuł 2 Postanowienia ogólne 1. EUNAVFOR i jego personel przestrzegają praw i przepisów państwa przyjmującego i powstrzymują się od wszelkich działań lub działalności niezgodnych z celami operacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 10 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L10 - 35 z 200915.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (  Dz.U. L 302 z 19.10.1992) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 02, tom 04, s. 307)

 • Dz. U. L10 - 27 z 200915.1.2009

  Decyzja Rady 2009/29/WPZiB z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Somalijską w sprawie statusu sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Republice Somalijskiej w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej Atalanta

 • Dz. U. L10 - 25 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2009 r. dotycząca niewłączenia flurprimidolu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8967) (1)

 • Dz. U. L10 - 23 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 stycznia 2009 r. zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 9000) (1)

 • Dz. U. L10 - 22 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca wniosku Zjednoczonego Królestwa o przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8554)

 • Dz. U. L10 - 16 z 200915.1.2009

  Umowa o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a rządem Republiki Kazachstanu

 • Dz. U. L10 - 15 z 200915.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i rządem Republiki Kazachstanu

 • Dz. U. L10 - 14 z 200915.1.2009

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L10 - 7 z 200915.1.2009

  Dyrektywa Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony cieląt (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L10 - 6 z 200915.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 23/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2001 w odniesieniu do końcowej daty składania deklaracji zbiorów i produkcji na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L10 - 3 z 200915.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 22/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1347/2008 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 • Dz. U. L10 - 1 z 200915.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 21/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L10 - 0 z 200915.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.