Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 100 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 marca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/5)

Data ogłoszenia:2009-04-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 100 POZ 10

Strona 1 z 2
L 100/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.4.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 marca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/5) (2009/328/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwany dalej „Statutem ESBC”), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 12 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

– długości okresu, w trakcie którego skład grupy prezesów uprawnionych do głosowania nie zmienia się; (iii) określenie uszeregowania prezesów w ramach poszczególnych grup; oraz (iv) przejście z systemu opartego na dwóch grupach do systemu opartego na trzech grupach. Rada Prezesów podjęła decyzję o podjęciu wspomnianych działań od dnia, w którym liczba prezesów przekroczy 18, co wymaga wprowadzenia zmian do decyzji EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującej Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (2).

Po przyjęciu euro przez Słowację liczba członków Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przekracza 21. Zgodnie z art. 10 ust. 2 Statutu ESBC od dnia, w którym liczba członków Rady Prezesów przekroczy 21, każdy członek Zarządu będzie miał jeden głos, a liczba prezesów z prawem do głosowania wynosić będzie 15. Przepis ten określa także zasady rotacji prawa do głosowania. Zgodnie z art. 10 ust. 2 tiret szóste Rada Prezesów, stanowiąc większością dwóch trzecich głosów wszystkich jej członków, może podjąć decyzję o opóźnieniu rozpoczęcia stosowania systemu rotacji do dnia, w którym liczba prezesów przekroczy 18. W grudniu 2008 r. Rada Prezesów podjęła taką właśnie decyzję (1). Zgodnie z art. 10 ust. 2 tiret szóste Statutu ESBC Rada Prezesów, stanowiąc większością dwóch trzecich głosów wszystkich jej członków, podejmuje wszelkie działania niezbędne do wdrożenia systemu rotacyjnego. Działania te obejmują: (i) określenie częstotliwości rotacji – liczby prezesów tracących lub zyskujących prawo głosu w danym momencie; (ii) określenie czasu trwania rotacji

(3)

Wdrożenie systemu rotacyjnego pozostaje w zgodzie z zasadami równego traktowania prezesów, przejrzystości i prostoty,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zmiany Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego W decyzji EBC/2004/2 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

1) dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Artykuł 3a System rotacyjny 1. Prezesów przydziela się do grup zgodnie z art. 10 ust. 2 tiret pierwsze i drugie Statutu.

(2) Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33.

(1) Decyzja EBC/2008/29 z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 3 z 7.1.2009, s. 4).

18.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/11

2. W ramach poszczególnych grup prezesi podlegają uszeregowaniu zgodnie z konwencją obowiązującą w instytucjach UE, według listy krajowych banków centralnych ułożonej w porządku alfabetycznym nazw poszczególnych państw członkowskich w ich językach narodowych. Rotacja prawa do głosowania w ramach poszczególnych grup przebiega według tak ustalonej kolejności. Rotacja rozpoczyna się w losowo wybranym miejscu listy. 3. Rotacja prawa do głosowania w ramach poszczególnych grup następuje z częstotliwością comiesięczną, poczynając od pierwszego dnia pierwszego miesiąca stosowania systemu rotacyjnego. 4. W grupie pierwszej rotacji w każdym okresie jednomiesięcznym podlega jedno prawo do głosowania; w grupach drugiej i trzeciej liczba praw do głosowania podlegających rotacji w każdym okresie jednomiesięcznym jest równa różnicy pomiędzy liczbą prezesów przydzielonych do danej grupy a liczbą przydzielonych tej grupie praw do głosowania, minus dwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 100 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 12 z 200918.4.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wytycznych w zakresie ochrony danych dla systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2041) (1)

 • Dz. U. L100 - 8 z 200918.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1914/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dz. U. L100 - 6 z 200918.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L100 - 3 z 200918.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1973/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców

 • Dz. U. L100 - 1 z 200918.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 315/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.